جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


شماره33314/ت28750ه 21/6/1383
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ15/6/1383 بنابه پیشنهاد شماره11/1/20887 مورخ4/3/1382 وزارت کشور و به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
تبصره (3) ماده (6) آئین نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی کشور ، موضوع تصویبنامه شماره 44642/ت27701 مورخ 28/10/1381 به شرح زیر اصلاح می شود :
تبصره 3 - سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانها اجرای ارزیابی عملکرد و تهیه گزارش برای ستاد برنامه ریزی تحول اداری استانها در سطح واحدهای مستقر در استان را برعهده دارند .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17347
تاریخ تصویب :
1383/06/15
تاریخ ابلاغ :
1383/06/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :