×

آئین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار

آئین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار

آئین-نامه-شرایط-استخدام-بازرسان-کار-و-کارشناسان-بهداشت-کار
شماره 11615/ت26734ه 21/6/1383
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - وزارت کار و امور اجتماعی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/6/1383 بنا به پیشنهاد شماره4879 مورخ 3/4/1381 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (97) قانون کار - مصوب 1369 - بند (خ) ماده (39) قانون استخدام کشوری - مصوب 1345 - و ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370 - آئین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار را به شرح زیر تصویب نمود :
آئین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار
ماده 1 - بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی استخدام مندرج در مقررات استخدامی کشور ، مشمول مقررات این آئین نامه هستند .
ماده 2 - انتصاب در سمت بازرس کار و کارشناس بهداشت کار علاوه بر الزام به دارا بودن شرایط احراز پست یاد شده و تایید صلاحیت علمی و فنی ، توسط هیئتی متشکل از معاون ذی ربط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت کار و امور اجتماعی ، مدیر کل واحد تخصصی مربوط ، مدیر کل کارگزینی و دو نفر کارشناس از بازرسان کار با تجربه و دو نفر از کارشناسان بهداشت کار ، منوط به طی دوره آموزشی موردنیاز خواهد بود .
تبصره 1 - دوره های آموزشی موردنیاز در بدو استخدام و انتصاب برای بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار و نیز سایر دوره های آموزشی موردنیاز حسب مورد با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین خواهد شد .
تبصره 2 - گذراندن دوره های آموزشی موضوع این ماده توسط افرادی که در زمان تصویب این آئین نامه در سمتهای بازرس کار و کارشناس بهداشت کار اشتغال دارند ، الزامی نیست .
ماده 3 - بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار موظفند ضمن بازرسی و نظارت برکارگاههای مشمول و تذکر اشکالات ، معایب و نقایص ، نظر کارشناسی خود را براساس مقررات قانون کار ، آئین نامه ها ، دستورالعملها و بخشنامه های مربوط حسب مورد به اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی یا مرجع ذی ربط در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعلام نمایند .
ماده 4 - در صورت اعتراض مسوول کارگاه به اظهارنظر کارشناسی ، مراتب با ذکر مستندات و دلایل به اداره کل بازرسی وزارت کار یا مرجع ذی ربط در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعلام می شود .
تبصره - چنانچه نظر کارشناسی در مراحل بعدی رسیدگی - در واحد ذی ربط یا مراجع صالح - مورد پذیرش قرار نگیرد ، مسوولیتی متوجه شخص کارشناس نیست .
ماده 5 - موارد زیر برای کارشناس بهداشت کار و بازرس کار تخلف محسوب و مراتب برای رسیدگی به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری واحد ذی ربط ارجاع می شود :
الف - انجام اقدامات خارج از حیطه وظایف محوله تحت عنوان بازرسی .
ب - ورود به کارگاههای خانوادگی بدون اجازه رئیس کارگاه .
پ - افشای اسرار و اطلاعات که به مقتضای شغل خود بدست آورده اند یا نام اشخاصی که به آنان اطلاعات داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده اند .
ت - اقدام به بازرسی در کارگاهی که خود یا یکی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان بطور مستقیم ذی نفع باشند .
ث - عدم اعلام نظر درخصوص تخلفات یا چشم پوشی از بعضی تخلفات .
ج - عدم ارائه گزارش بموقع در مواقعی که احتمال وقوع خطر یا بروز حادثه در کارگاه وجود دارد .
چ - انعقاد قرارداد مشاوره با هر یک از کارگاههای منطقه تحت پوشش یا اشتغال در واحدهای یاد شده .
ماده 6 - فوق العاده سختی شرایط محیط کار بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار بیست وپنج درصد (25%) حقوق مبنا و افزایش سنواتی آنها تعیین می شود .
ماده 7 - فوق العاده جذب بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در طول تصدی این مسوولیت شغلی صدوبیست درصد (120%) حقوق و فوق العاده شغل آنها تعیین می شود .
ماده 8 - فوق العاده های موضوع مواد (6) و (7) این آئین نامه صرفا به شاغلان دارای پست بازرسی کار و کارشناسی بهداشت کار تعلق می گیرد .
ماده 9 - بار مالی لازم برای اجرای مواد (6) و (7) این آئین نامه از محل صرفه جوییهای وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی تامین خواهد شد .
ماده 10 - کارشناس بهداشت حرفه ای مندرج در قانون کار - مصوب 1369 - همان کارشناس بهداشت کار موضوع این آئین نامه است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 17347

تاریخ تصویب : 1383/06/08

تاریخ ابلاغ : 1383/06/28

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.