جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


شماره 33684/ت29031ه 22/6/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/6/1383 بنا به پیشنهاد شماره 4 - 19/111/24204 مورخ 16/4/1382 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون چگونگی پرداخت حقوق پرسنل وظیفه نیروهای مسلح - مصوب 1375 - ، آئین نامه اجرائی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب نمود :

آئین نامه اجرائی تبصره (2) ماده واحده قانون چگونگی پرداخت حقوق پرسنل وظیفه نیروهای مسلح

ماده 1 - در این آئین نامه عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آن می گردد :
الف - ستاد کل : ستاد کل نیروهای مسلح .
ب - نیروهای مسلح : نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران .
ج - وزارت دفاع : وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح .
ماده 2 - تامین کلیه استحقاقی کارکنان وظیفه اعم از پوشاک ، خوراک ، امکانات زیستی ، وسیله ایاب و ذهاب و یا هزینه آن (در هنگام اعزام کارکنان وظیفه به مرخصی استحقاقی) مطابق با دیگر امکانات مندرج در این آئین نامه بر عهده نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته به آنها می باشد .
ماده 3 - استحقاقی وسایل و پوشاک کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در طول مدت خدمت دوره ضرورت برابر جداول پوشاک ، لوازم خواب ، وسایل تنظیف کارکنان نیروهای مسلح مصوب فرماندهی کل قوا می باشد که قسمتی از آن حین آموزش و توسط واحدهای آموزشی و بقیه در حین خدمت و توسط یگانهای ذیربط تامین و تحویل می شود .
ماده 4 - تامین رایگان خوراک کارکنان وظیفه در مدت آموزش بر عهده واحدهای آموزش و پس از انتقال آنان به یگانها و یا ماموریت به دستگاهها بر عهده یگانها و دستگاههای به کارگیرنده خواهد بود .
تبصره - چنانچه دستگاههای به کارگیرنده امکان تامین خوراک کارکنان وظیفه خود را در سه وعده غذایی (صبحانه ، نهار و شام) نداشته باشند ، مکلفند کمک هزینه خوراک را متناسب با نرخ خوراک که همه ساله از سوی ستاد کل تعیین و ابلاغ می گردد ، به کارکنان وظیفه ذینفع پرداخت نمایند .
ماده 5 - نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته به آنها موظفند محل زیست مناسب جهت اسکان و استراحت کارکنان وظیفه تامین نمایند .
تبصره 1 - دستگاههایی که کارکنان وظیفه آنها بایستی شب را در محل خدمت بیتوته نمایند ، موظفند نسبت به فراهم نمودن محل زیست مناسب آنان اقدام و در صورت عدم وجود امکانات ، بایستی کمک هزینه آن را مطابق با عرف منطقه به آنان پرداخت نمایند .
تبصره 2 - هزینه مذکور به کارکنانی تعلق می گیرد که در خارج از محل سکونت خود خدمت می نمایند .
ماده 6 - نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته به آنها که کارکنان وظیفه در اختیار دارند ، موظفند در هنگام اعزام آنان به مرخصی استحقاقی ، وسائل ایاب و ذهاب آنان را برابر مواد آتی تامین و یا هزینه آن را پرداخت نمایند .
تبصره - حداقل مسافت جهت میزان پرداخت هزینه سفر ، 35 کیلومتر فاصله محل خدمت تا محل اعزام می باشد .
ماده 7 - هزینه سفر کارکنان وظیفه در هنگام اعزام به مرخصی استحقاقی (مسیرهای رفت و برگشت) با توجه به فاصله ترابری جاده ای محل خدمت تا محل اعزام برای هر نوبت مرخصی به ازای هر کیلومتر ، معادل یک پنجم ضریب ریالی محاسبه و پرداخت می گردد .
تبصره - پرداخت هزینه سفر با ارائه معرفی نامه یگان مربوط درخصوص استفاده از مرخصی استحقاقی انجام می شود .
ماده 8 - در صورت تامین وسائل نقلیه در مسیرهای رفت و برگشت توسط یگان مربوط و یا دستگاهها به صورت رایگان از قبیل هواپیما ، قطار و اتوبوس ، مبلغی تحت عنوان هزینه سفر به کارکنان وظیفه پرداخت نخواهد شد .
تبصره - در صورتی که وسیله نقلیه رایگان در یک مسیر (رفت و برگشت) در اختیار کارکنان وظیفه قرار گیرد ، یک دوم هزینه سفر به آنان پرداخت می گردد .
ماده 9 - در مناطقی که سالیانه سی روز و یا چهل وپنج روز در سال مرخصی استحقاقی به کارکنان وظیفه تعلق می گیرد ، پرداخت هزینه سفر به ترتیب سه و چهار نوبت قابل پرداخت می باشد .
ماده 10 - اعتبارات مورد نیاز این آئین نامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بودجه سالیانه نیروهای مسلح و دستگاهها منظور می گردد .
ماده 11 - ضوابط اجرائی این آئین نامه در جهت تخصیص و چگونگی واگذاری استحقاقی به سازمانها و کارکنان وظیفه نیروهای مسلح حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آئین نامه در چهارچوب اعتبارات مصوب سالانه ، توسط ستاد کل و وزارت دفاع تهیه و پس از تصویب رئیس ستاد کل قابل اجرا خواهد شد .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17347
تاریخ تصویب :
1383/06/15
تاریخ ابلاغ :
1383/06/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :