جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


شماره22945/ت29522ه 21/6/1383
وزارت آموزش و پرورش
هیئت وزیران در جلسه مورخ8/6/1383 بنا به پیشنهاد شماره18044/140 مورخ7/7/1382 وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( آئین نامه تشکیل واداره کمیسیون ملی آیسسکو در ایران ) را به شرح زیر تصویب نمود :

آئین نامه تشکیل و اداره کمیسیون ملی آیسسکو در ایران
ماده 1 - در اجرای بند (1) اصل (14) اساسنامه سازمان اسلامی آموزشی ، علمی و فرهنگی (آیسسکو) و مصوبه پنجمین مجمع عمومی آیسسکو (دمشق 1994) کمیسیون ملی آیسسکو در ایران تشکیل می گردد .
ماده 2 - اهداف و وظایف کمیسیون ملی آیسسکو در ایران به شرح زیر است :
1 - مشارکت در فعالیتهای آیسسکو به منظور تحکیم همبستگی و تفاهم متقابل میان کشورهای عضو از طریق برنامه های آموزشی ، علمی و فرهنگی .
2 - فراهم آوردن امکانات لازم برای اندیشمندان ، است - ادان و شخصیتهای آموزشی ، علمی و فرهنگی به منظور ارایه طرحها و برنامه های موردنیاز آیسسکو .
3 - بسط و گسترش فعالیتهای آیسسکو در جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سیاستها و برنامه های ملی .
4 - ایجاد ارتباط بین سازمان آیسسکو و سازمانهای دولتی و غیردولتی کشور که در زمینه های آموزشی ، علمی و فرهنگی فعالیت دارند .
5 - ترغیب و حمایت از تشکیل سازمانهای غیردولتی فعال در امور آموزشی ، علمی ، فرهنگی و ارتباطات .
ماده 3 - شورای عالی کمیسیون ملی آیسسکو عالی ترین مرجع تصمیم گیری کمیسیون و دارای اعضای زیر است :
1 - وزیر آموزش و پرورش (رئیس شورا) .
2 - رئیس سازمان ملی جوانان .
3 - معاون وزیر امور خارجه .
4 - معاون وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری .
5 - معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی .
6 - معاون وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .
7 - معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .
8 - معاون سازمان حفاظت محیط زیست .
9 - معاون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .
10 - رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی .
11 - نماینده جمهوری اسلامی ایران در شورای اجرائی آیسسکو .
12 - دبیر کل کمیسیون ملی آیسسکو در ایران (دبیر شورا) .
13 - چهارنفر از صاحبنظران مسایل آموزشی ، علمی و فرهنگی کشور به انتخاب وزیر آموزش و پرورش برای مدت دو سال که حداقل دونفر از آنها از خانمها باشند .
ماده4 - وظایف شورای عالی کمیسیون ملی آیسسکو بدین شرح است :
1 - تعیین سیاستها و تصویب برنامه های کمیسیون ملی براساس برنامه ها و فعالیتهای آیسسکو .
2 - بررسی و تعیین مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره موضوعاتی که جهت تصمیم گیری در دستور کار اجلاس مجمع عمومی و شورای اجرائی قرار می گیرد .
3 - بررسی و تصویب گزارش سالانه کمیسیون (تهیه گزارش برعهده دبیرخانه است) .
4 - پیشنهاد بودجه سالانه موردنیاز کمیسیون برای تصویب .
5 - ارایه نظر و پیشنهاد درخصوص توسعه فعالیتهای کمیسیون ملی .
6 - تصویب شرح وظایف کار گروههای تخصصی .
تبصره - تصمیمات شورای عالی با تایید وزیر آموزش و پرورش (رئیس شورا) ابلاغ خواهد شد .
ماده 5 - به منظور تهیه طرحهای اجرائی برای برنامه های کمیسیون ملی و مصوبات شورای عالی و پیگیری آنها کار گروه اجرائی با ترکیب زیر تشکیل می شود :
1 - نماینده جمهوری اسلامی ایران در شورای اجرائی آیسسکو (رئیس کار گروه) .
2 - دبیر کل کمیسیون ملی آیسسکو در ایران .
3 - نماینده وزارت امور خارجه .
4 - نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
5 - نماینده وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری .
6 - نماینده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .
7 - نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .
8 - نماینده سازمان حفاظت محیط زیست .
9 - نماینده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .
10 - نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی .
11 - نماینده سازمان ملی جوانان .
تبصره - کار گروه اجرائی هر دو ماه یک بار تشکیل می شود .
ماده 6 - وظایف کار گروه اجرائی بدین شرح است :
1 - بررسی و پیگیری چگونگی اجرای مصوبات مجمع عمومی و شورای اجرائی که به ایران مربوط می شود .
2 - بررسی و تصمیم گیری درباره چگونگی پیگیری مصوبات و تصمیمات شورای عالی .
3 - بررسی برنامه و بودجه پیشنهادی دبیرخانه کمیسیون ملی و ارائه آن به شورای عالی .
4 - همکاری مستمر با دبیرخانه جهت حسن اجرای وظایف محول شده .
ماده 7 - کمیسیون ملی آیسسکو در ایران دارای یک دبیرخانه دائمی وابسته به وزارت آموزش و پرورش است و زیر نظر مدیر کل دفتر همکاریهای علمی بین المللی وزارتخانه یاد شده که دبیرکل کمیسیون ملی آیسسکو نیز خواهد بود ، اداره می شود .
ماده 8 - وظایف دبیرخانه دایمی کمیسیون ملی آیسسکو به شرح زیر است :
1 - پیگیری و اجرای تمامی امور آیسسکو در جمهوری اسلامی ایران .
2 - تهیه برنامه و بودجه سالانه کمیسیون و ارائه به کار گروه اجرائی .
3 - تدوین گزارش عملکرد سالانه کمیسیون .
4 - برقراری رابطه میان کمیسیون و سایر مراکز ، موسسات و ارگانهای دولتی و غیردولتی کشور .
5 - برقراری و توسعه ارتباط با سایر کمیسیونهای ملی در کشورهای عضو آیسسکو و دفتر منطقه ای آیسسکو در جمهوری اسلامی ایران .
6 - نظارت بر اجرای برنامه های آیسسکو و تهیه مدارک لازم در این خصوص .
7 - گردآوری ، ترجمه و انتشار برخی کتب و نشریات ادواری آیسسکو .
8 - پیگیری وظایفی که شورای عالی به دبیرخانه محول می کند .
9 - تمهید مقدمات پرداخت حق عضویت ایران به آیسسکو .
ماده 9 - دبیرخانه می تواند کار گروههای تخصصی جهت رسیدگی به موضوعات تشکیل دهد . چگونگی تشکیل ، ترکیب و اداره کار گروههای یاد شده به تصویب شورای عالی می رسد .
ماده 10 - شورای عالی بنا به دعوت رئیس کمیسیون یا دبیر کل کمیسیون ملی حداقل دو بار در سال تشکیل جلسه می دهد . برای تشکیل جلسات رسمی ، حضور نه(9) نفر از اعضاء الزامی است .
جلسات فوق العاده شورای عالی بنا به دعوت رئیس شورا و یا دبیرکل کمیسیون ملی تشکیل می شود .
ماده 11 - اعضای کارگروههای تخصصی با پیشنهاد دبیرکل کمیسیون و حکم وزیر آموزش و پرورش برای مدت دو سال منصوب می شوند .
ماده 12 - بودجه کمیسیون از راههای زیر تامین می شود :
1 - وجوهی که هر سال در اعتبارات وزارت آموزش و پرورش پیش بینی شده و به صورت کمک در اختیار دبیرخانه قرار می گیرد .
2 - سایر کمکهای دولت ، وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی .
3 - کمکها و هدایای سازمانهای غیردولتی و مردم .
4 - کمکهای سازمانها و مجامع بین المللی .
5 - درآمدهای حاصل از فعالیتهای پژوهشی ، آموزشی ، انتشاراتی و نظایر آنها .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17347
تاریخ تصویب :
1383/06/08
تاریخ ابلاغ :
1383/06/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :