جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


شماره8815/ت30718ه 21/6/1383

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
هیئت وزیران در جلسه مورخ15/6/1383 بنابه پیشنهاد شماره24070 مورخ26/2/1383 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره ( 3 ) ماده ( 1 ) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری ازتجمل گرایی - مصوب 1370 - تصویب نمود :
1 - برگزاری سومین گردهمایی بین المللی سلامت ، محیط زیست و فرآورده های طبیعی توسط علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد از محل اعتبارات ریالی دستگاه مربوط مجاز است .
2 - دانشگاه یاد شده می تواند از کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این امر اختصاص یافته است در چار چوب قوانین و مقررات استفاده نماید .
3 - هزینه های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در گردهمایی پرداخت می شود .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17347
تاریخ تصویب :
1383/06/15
تاریخ ابلاغ :
1383/06/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :