×

تصویبنامه راجع به برگزاری سومین گردهمایی بین المللی سلامت ، محیط زیست و فرآورده های طبیعی

تصویبنامه راجع به برگزاری سومین گردهمایی بین المللی سلامت ، محیط زیست و فرآورده های طبیعی

تصویبنامه-راجع-به-برگزاری-سومین-گردهمایی-بین-المللی-سلامت-،-محیط-زیست-و-فرآورده-های-طبیعی

وکیل


شماره8815/ت30718ه 21/6/1383

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
هیئت وزیران در جلسه مورخ15/6/1383 بنابه پیشنهاد شماره24070 مورخ26/2/1383 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره ( 3 ) ماده ( 1 ) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری ازتجمل گرایی - مصوب 1370 - تصویب نمود :
1 - برگزاری سومین گردهمایی بین المللی سلامت ، محیط زیست و فرآورده های طبیعی توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد از محل اعتبارات ریالی دستگاه مربوط مجاز است .
2 - دانشگاه یاد شده می تواند از کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این امر اختصاص یافته است در چار چوب قوانین و مقررات استفاده نماید .
3 - هزینه های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در گردهمایی پرداخت می شود .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 17347

تاریخ تصویب : 1383/06/15

تاریخ ابلاغ : 1383/06/28

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.