جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


شماره 26172/ت30943ه 21/6/1383
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/6/1383 بنا به پیشنهاد شماره 27430/8/1 مورخ 31/3/1383 وزارت کشور و به استناد اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
متن زیر به عنوان تبصره به ماده ( 3 ) آئین نامه نحوه پرداخت یارانه به احزاب و گروههای مشمول قانون فعالیت احزاب ، جمعیتها و انجمنهای سیاسی وصنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده ، موضوع تصویبنامه شماره 38480/ت25560ه مورخ 17/9/1380 الحاق می شود :
( تبصره - حداکثر سی درصد ( 30% ) از یارانه های تخصیص یافته ، به تشخیص وزارت کشور و با رعایت سایر مواد این آئین نامه به سازمانهای غیردولتی که از وزارتخانه یاد شده مجوز دریافت نموده اند ، پرداخت می شود . )
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17347
تاریخ تصویب :
1383/06/15
تاریخ ابلاغ :
1383/06/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :