×

تصویبنامه راجع به الحاق یک تبصره به ماده ( 3 ) آئین نامه نحوه پرداخت یارانه به احزاب و گروههای مشمول قانون فعالیت احزاب ، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت های دینی

تصویبنامه راجع به الحاق یک تبصره به ماده ( 3 ) آئین نامه نحوه پرداخت یارانه به احزاب و گروههای مشمول قانون فعالیت احزاب ، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت های دینی

تصویبنامه-راجع-به-الحاق-یک-تبصره-به-ماده-(-3-)-آئین-نامه-نحوه-پرداخت-یارانه-به-احزاب-و-گروههای-مشمول-قانون-فعالیت-احزاب-،-جمعیت-ها-و-انجمن-های-سیاسی-و-صنفی-و-انجمنهای-اسلامی-یا-اقلیت-های-دینی
شماره 26172/ت30943ه 21/6/1383
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/6/1383 بنا به پیشنهاد شماره 27430/8/1 مورخ 31/3/1383 وزارت کشور و به استناد اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
متن زیر به عنوان تبصره به ماده ( 3 ) آئین نامه نحوه پرداخت یارانه به احزاب و گروههای مشمول قانون فعالیت احزاب ، جمعیتها و انجمنهای سیاسی وصنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده ، موضوع تصویبنامه شماره 38480/ت25560ه مورخ 17/9/1380 الحاق می شود :
( تبصره - حداکثر سی درصد ( 30% ) از یارانه های تخصیص یافته ، به تشخیص وزارت کشور و با رعایت سایر مواد این آئین نامه به سازمانهای غیردولتی که از وزارتخانه یاد شده مجوز دریافت نموده اند ، پرداخت می شود . )
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 17347

تاریخ تصویب : 1383/06/15

تاریخ ابلاغ : 1383/06/28

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.