جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


شماره 33315/ت31292ه 21/6/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/6/1383 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 35509/6997ه - /ب مورخ 10/5/1383 تصویب نمود :
از تاریخ اعلام ایراد عبارت ( و مراکز فرهنگی ) از تبصره ( 1 ) بند ( 4 ) آئین نامه اجرائی جزء (2) بند (الف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1383 کل کشور ، موضوع تصویبنامه شماره 11153/ت30650ه مورخ 9/3/1383 حذف می گردد .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17347
تاریخ تصویب :
1383/06/15
تاریخ ابلاغ :
1383/06/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :