جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


شماره 16402/ت30948ه 21/6/1383
وزارت نفت
هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/6/1383 بنا به پیشنهاد شماره 759 - 2/12 مورخ 2/4/1383 وزارت نفت و به استناد تبصره ( 3 ) ماده ( 1 ) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری ازتجمل گرایی - مصوب 1370 - تصویب نمود :
1 - برگزاری گردهمایی چشم انداز سرمایه گذاری در نفت و گاز خاورمیانه توسط موسسه مطالعات بین المللی انرژی از محل اعتبارات ریالی دستگاه مربوط مجاز است .
2 - موسسه یاد شده می تواند از کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این امر اختصاص یافته است در چارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید .
3 - هزینه های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در گردهمایی پرداخت می شود .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17347
تاریخ تصویب :
1383/06/15
تاریخ ابلاغ :
1383/06/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :