جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


شماره33849/ت30096ه 24/6/1383
وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ15/6/1383 بنابه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده ( 15 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - تصویب نمود :
آئین نامه اجرائی ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع تصویبنامه شماره 4508/ت23743ه مورخ 9/2/1380 به شرح زیر اصلاح می شود :
الف - دربند ( ه - ) ماده ( 1 ) عبارت ( این وکالت تا اتمام کلیه مراحل اجرائی و اختتام عملیات واگذاری نافذ و معتبر است ) به انتهای آن اضافه می شود .
ب - در ماده ( 3 ) عبارت ( پس از تعیین قیمت پایه آنها طبق آئین نامه مربوط ، ) حذف می شود .
پ - درماده ( 4 ) عبارت ( در زمانی که وکالتنامه موضوع ماده ( 3 ) این آئین نامه نافذ باشد ) حذف و عبارت ( از زمانی که اسامی شرکتهای مشمول واگذاری و برنامه زمانبندی و روش فروش آنها به تصویب هیئت وزیران می رسد تا اتمام کلیه مراحل عملیات واگذاری ، سازمان حق خواهد داشت از کلیه تصمیمات ارکان شرکتهای مزبور مطلع گردد ، ) جایگزین آن می شود .
ت - دربند ( 1 ) ماده ( 4 ) عبارت ( موضوع وکالتنامه ، ) حذف و عبارت ( مشمول واگذاری ، کلیه مصوبات مجامع و هیئت مدیره شرکتهای مذکور که توسط شرکتهای مادر تخصصی دریافت می شود ، درصورتی که به هر نحو بر قیمت گذاری تاثیر داشته باشد برای سازمان ارسال خواهد شد و ) جایگزین آن می شود .
ث - دربند ( 1 ) ماده ( 4 ) عبارت ( و مصوبات مجمع نیز برای وی ارسال می شود . ) حذف می شود .
ج - در ماده ( 5 ) عبارت ( قیمت پایه فروش سهام ) حذف می شود .
چ - در ماده ( 9 ) عبارت ( بورس ، مزایده ) حذف می شود .
ح - ماده ( 13 ) به شرح زیر اصلاح می شود :
ماده 13 - واگذاری سهام تدریجی شرکتها توسط سازمان و از طریق بورس در صورتی که حداکثر پنج درصد سهام کل آنها را شامل شود ، بدون تشریفات درج آگهی مجاز می باشد . هیئت عالی واگذاری می تواند برای واگذاری سهام برخی شرکتهای مشمول این ماده درج آگهی را برای فواصل زمانی کمتر از بیست روز ( موضوع ماده 9 این آئین نامه ) الزام نماید .
خ - در ماده ( 14 ) عبارت ( به میزان پنج درصد ( 5% ) و حداکثر تا یکصدمیلیون ( 000‚000‚100 ) ریال ( حذف و عبارت ) حداکثر به میزان پنج درصد سهام کل هرشرکت ) جایگزین آن می شود .
د - ماده ( 17 ) به شرح زیر اصلاح می شود :
ماده 17 - درصورتی که به موجب قوانین و مقررات جاری ، سهام ترجیحی همراه سهام عرضه شده وجود داشته باشد ، سازمان مکلف است موارد مذکور را حسب مورد در آگهیهای فروش اعلام نماید .
ذ - ماده ( 19 ) به شرح زیر اصلاح می شود :
ماده 19 - چنانچه ظرف شش ماه پس از عرضه ، طبق مفاد این آئین نامه و سایر آئین نامه ها و مقررات مربوط ، سهام به فروش نرود ، سازمان گزارش لازم متضمن بیان مشکلات و موانع موجود و راه حل پیشنهادی را تهیه و جهت اتخاذ تصمیم به هیئت عالی واگذاری تقدیم می نماید .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17349
تاریخ تصویب :
1383/06/15
تاریخ ابلاغ :
1383/06/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :