جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


شماره33846/ت30096ه 24/6/1383
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ15/6/1383 بنابه پیشنهاد شماره24456 مورخ14/6/1383 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند ( و ) ماده ( 14 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - آئین نامه شیوه های قیمت گذاری سهام ، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران را به شرح زیر تصویب نمود :

آئین نامه شیوه های قیمت گذاری سهام ، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران موضوع بند( و ) ماده ( 14 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 - انواع سهام قابل واگذاری موضوع ماده ( 11 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از طریق سازمان خصوصی سازی از نظر طبقه بندی برای فروش عبارتند از :
الف - سهام تدریجی شرکتی که برای اولین بار از طریق بورس عرضه می شود و دارای قیمت تابلو بورس نیست .
ب - سهام تدریجی شرکتی که قبلا از طریق بورس عرضه شده و دارای قیمت تابلو است .
ج - سهام بلوکی شرکتی که از طریق بورس عرضه می شود .
د - سهام شرکتی که از طریق مزایده عرضه می شود .
تبصره 1 - اگر نماد شرکتی در بورس برای مدتی بسته باشد ، هنگام عرضه مجدد ، سهام آن از نوع ( ب ) محسوب می شود .
تبصره 2 - سهام بلوکی ، درصدی از کل سهام شرکت است که بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیئت عالی واگذاری به صورت یکجا عرضه می شود .
تبصره 3 - سهام ترجیحی موضوع ماده ( 16 ) قانون برنامه سوم توسعه ، مطابق آئین نامه مربوط ، قیمت گذاری و عرضه می شود .
ماده 2 - سهام موضوع بند ( الف ) ماده ( 1 ) این آئین نامه طبق ضوابط موردعمل سازمان بورس اوراق بهادار و سهام موضوع بند ( ب ) نیز مطابق قیمت تابلو بورس و عرف حاکم بر عرضه و تقاضای بازار عرضه می شوند و دارای قیمت پایه نمی باشند .
ماده 3 - قیمت پایه سهام بلوکی شرکتهای دارای قیمت تابلو موضوع بند ( ج ) ماده ( 1 ) معادل صددرصد قیمت مبنای سهام تدریجی شرکت یا بیشتر به تشخیص سازمان خصوصی سازی خواهدبود .
تبصره 1 - قیمت مبنای سهام تدریجی موضوع این ماده معادل میانگین آخرین قیمتهای روز بورس در دو ماه آخر قبل از ماه بررسی و تعیین قیمت پایه سهام بلوکی است . قیمت مبنای سهام تدریجی در هر حال از 80درصد حداکثر قیمت سهام در آن فاصله کمتر نخواهد بود . چنانچه مراحل تعیین قیمت پایه تا آخرین روز ماه به اتمام نرسد ، قیمت گذاری با احتساب ماه جدید به عنوان ماه آخر صورت خواهد گرفت .
تبصره 2 - چنانچه از زمان اولین معامله سهام یک شرکت در بورس کمتر از دو ماه گذشته باشد ، میانگین قیمت موضوع این ماده در مقطع اولین معامله تا روز آخر ماه قبل از قیمت گذاری محاسبه خواهد شد ، مشروط برآنکه این مقطع کمتر از پانزده روزکاری بورس نباشد . چنانچه در مهلت دو ماهه مورد محاسبه ، مجامع عمومی شرکت در خصوص تقسیم سود و یا تغییر سرمایه اتخاذ تصمیم نمایند ، میانگین قیمت موضوع این ماده در فاصله زمانی باز شدن نماد شرکت بعد از اتخاذ تصمیم تا روز آخرماه قبل از قیمت گذاری محاسبه خواهد شد ، مشروط بر آنکه این فاصله زمانی کمتر از پانزده روز کاری بورس نباشد . در هر حالت ، حداکثر قیمت سهام برای تعیین هشتاددرصد نصاب موضوع تبصره ( 1 ) این ماده در مقطع زمانی محاسبه میانگین قیمت ، ملاک عمل خواهد بود .
تبصره 3 - تعیین قیمت پایه برای سهام بلوکی شرکتی که فاقد قیمت بورس باشد و یا چنانچه مقطع زمانی اولین معامله یا بازگشایی نماد آن کمتر از پانزده روز کاری بورس باشد به نحوی که مشمول مفاد تبصره ( 2 ) فوق نباشد ، مطابق ماده ( 4 ) این آئین نامه خواهد بود .
ماده 4 - قیمت پایه سهام نوع ( د ) ماده ( 1 ) و سهام موضوع تبصره ( 3 ) ماده ( 3 ) این آئین نامه و نیز قیمت پایه حق تقدم سهام به یکی از روشهای زیر ویا ترکیبی از آنها تعیین می شود :
الف - نسبت سود خالص قبل از مالیات به نرخ بازده سرمایه گذاری با درنظر گرفتن تاثیر عوامل جانبی تعدیل کننده قیمت پایه سهام .
1 - سود خالص قبل از مالیات مندرج در بند فوق ، معادل میانگین سود سه سال آخر شرکت قبل از سال واگذاری ، با درنظر گرفتن عوامل موثر در تعدیل ، به شرح زیر خواهد بود :
1 - 1 - درآمدها و هزینه های استثنایی و نیز درآمدهای حاصل از فروش داراییهای اسقاطی یا موجودی ناباب و مانند آن در محاسبه سود خالص قبل از مالیات منظور نمی شود .
1 - 2 - چنانچه متوسط تولی - د سالهایی که مبنای محاسبه سود خالص قبل از مالیات قرار گرفته است ، کمتر از هفتاددرصد بالاترین تولید هریک از سنوات پنج سال آخر شرکت باشد ، سود مربوط به سالهای مزبور با احتساب هفتاددرصد بالاترین تولید هریک از سنوات پنج سال گذشته منظور می شود .
2 - نرخ بازده سرمایه گذاری معادل نرخ موثر سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت پنج ساله بانکی به اضافه پنج درصد تعیین می شود .
3 - عوامل جانبی تعدیل کننده قیمت پایه سهام مذکور در بند ( الف ) عبارتند از :
3 - 1 - درصورتی که سرمایه شرکت در سال واگذاری سهام از سال قبل از آن از محل آورده های نقدی یا مطالبات سهامداران افزایش یافته باشد ، صددرصد مبلغ افزایش سرمایه به ارزش کل شرکت افزوده می شود . همچنین مبالغ نگهداری شده در شرکت از محل سود سال قبل از واگذاری تحت هرعنوان به قیمت پایه سهام شرکت اضافه می شود .
3 - 2 - در مواردی که مالیات بردرآمد شرکت از طریق رسیدگی به دفاتر و برگشت هزینه به حالت عادی تعیین گردیده ولی قطعی نشده باشد ، مالیاتهای غیرقطعی به نسبت تفاوت میانگین مالیاتهای قطعی و محاسبه شده در آخرین سه سالی که مالیاتهای شرکت به حالت مذکور قطعی شده باشد ، محاسبه و تفاوت بین مالیاتهای مزبور و ذخایر مربوط از قیمت پایه سهام کسر می شود .
3 - 3 - هفتاد درصد تفاوت بین قیمت دفتری و ارزش روز داراییهای منقول و غیرمنقولی که بنا به تشخیص شرکت مادر تخصصی برای عملیات شرکت ضروری نیست ، به قیمت پایه سهام افزوده خواهد شد . ارزش روز داراییهای مذکور را کارشناسان رسمی دادگستری تعیین خواهند کرد .
3 - 4 - قیمت تمام شده طرحهای توسعه و تکمیل طرحهای نیمه تمام یا آماده بهره برداری یا طرحهایی که کمتر از پنج سال از شروع بهره برداری آنها گذشته باشد ، به شرح زیر محاسبه و تفاوت حاصل به قیمت پایه سهام اضافه می شود :
3 - 4 - 1 - درخصوص هزینه های ارزی اعم از خرید ماشین آلات یا سایر هزینه ها ، جمع هزینه های ارزی به قیمت روز ارز برای سرمایه گذاری و یا قیمت داراییهای مزبور براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری محاسبه خواهد شد .
3 - 4 - 2 - درخصوص هزینه های ریالی ، محاسبات براساس شاخص قیمت عمده فروشی اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخش مربوط با نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس خبره انجام خواهد شد .
3 - 5 - تفاوت بین قیمت دفتری و ارزش سهام و سرمایه گذاریهای انجام شده در سایر شرکتها ، حسب مورد به قیمت معامله شده در بورس یا ارزیابی آن به روش ارزیابی انجام شده در شرکت سرمایه گذار ، مطابق این آئین نامه ، اضافه یا از آن کسر می شود . در مواردی که سود این قبیل سرمایه گذاریها در حسابها عمل شده باشد ، سود منظور شده باید از سود خالص قبل از مالیات کسر شود .
ب - ارزش روز خالص داراییهای شرکت ( قیمت روز داراییها پس از کسر کلیه بدهیها ) .
ج - تنزیل خالص جریان وجوه نقد شرکت در ده سال آینده با اعمال نرخ مذکور در بند ( 2 ) همین ماده .
د - ارزش اسمی سهام .
ه - ارزش ویژه دفتری ( به شرط مثبت بودن ) .
و - ارزش اسمی سهام حداکثر ده سال قبل از سال واگذاری با اعمال تغییرات شاخص قیمت عمده فروشی .
ماده 5 - قیمتهای پایه تعیین شده توسط سازمان خصوصی سازی به روشهای مندرج در مواد ( 3 ) و ( 4 ) این آئین نامه پس از تصویب هیئت عالی واگذاری ملاک عمل قرار خواهد گرفت .
ماده 6 - قیمت پایه سهام مصوب موضوع ماده ( 5 ) تا تشکیل مجامع عمومی به منظور تصویب صورتهای مالی جدید یا تغییر در سرمایه شرکت اعتبار دارد ، مگر آن که هیئت عالی واگذاری مهلت کمتری را برای اعتبار این قیمت پایه مقرر نموده باشد .
ماده 7 - چنانچه پس از درج آگهی و عرضه سهام نوع ( ج ) و ( د ) سهام عرضه شده به فروش نرود ، سازمان خصوصی سازی مجاز است با کسر حداکثر پنج درصد از قیمت پایه قبلی ، عرضه را طبق مقررات مربوط تجدید نماید . کسر بیش از پنج درصد از قیمت قبلی با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیئت عالی واگذاری میسر خواهد بود .
ماده 8 - چنانچه خریدار طی مدت پرداخت اقساط به موجب قرارداد فروش ، حداقل یکی از موارد زیر را انجام دهد ، سازمان خصوصی سازی می تواند به موجب دستورالعملی که به تصویب هیئت عالی واگذاری می رسد ، سود فروش اقساطی را تا صفر تقلیل دهد و یا دوره بازپرداخت اقساط را به مدت دو سال دیگر ( مجموعا پنج سال از تاریخ معامله ) افزایش دهد :
الف - اشتغال را در سطح روز خریداری حفظ نماید یا آن را افزایش دهد .
ب - کارایی و بهره وری واحد خریداری شده را ارتقا بخشد .
ج - سرمایه گذاری جدید در همان واحد انجام دهد .
ماده 9 - پرداخت قیمت توسط خریداران با رعایت ترتیبات زیر انجام می گیرد :
الف - چنانچه سهام در بورس اوراق بهادار عرضه و فروخته شود ، پرداخت قیمت با توجه به ضوابط مورد عمل در بورس خواهد بود .
ب - چنانچه سهام از طریق مزایده عرضه و به صورت نقدی فروخته شود ، پرداخت قیمت براساس آئین نامه معاملاتی سازمان خصوصی سازی و با رعایت مفاد این آئین نامه خواهد بود .
ج - چنانچه واگذاری سهام به صورت اقساط انجام شود ، پرداخت قیمت براساس آئین نامه برقراری نظام اقساطی فروش سهام موضوع بند ( ه - ) ماده ( 14 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه های بعدی آن خواهد بود .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17349
تاریخ تصویب :
1383/06/15
تاریخ ابلاغ :
1383/06/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :