جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


شماره16515/ت30723ک 30/6/1383
وزارت کشور
وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیات دولت درجلسه مورخ 1/6/1383 بنا به پیشنهاد شماره16107/42/4/1مورخ 26/2/1383 وزارت کشور و به استناد ماده ( 13 ) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362 - با رعایت تصویبنامه شماره 58538/ت26118 ه مورخ 22/12/1380 تصویب نمودند :
1 - دهستان تشان غربی به مرکزیت روستای آب امیری مشتمل بر روستاها و مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 250000 :1 پیوست که به مهر دفتر هیات دولت تایید می شود در تابعیت بخش مرکزی شهرستان بهبهان ایجاد و تاسیس گردد .
آب باران ، آب خرزهره ، آب کنار ، آبید ، آب امیری ، خرزهره ، دامپزشکی پیازکار ، قهوه خانه پیازکار ، ایستگاه مولد برق ، بیدبلند ، بیدزرد ، پارک جنگلی سلمان فارسی ، پالایشگاه گاز بیدبلند ، پیازکار ، رستم آقا ، پادگان شهید پرخیده ، پادگان شهید بخردیان ، تنگ زرد ، تنگ ورد ، جمال جهان ، چراب ، چرگلی ، چوله ارون ، کره نزی ، چهاراشکفتون ، گل کوه ، کل کوه ضرب علی ، چهارقفا ، چهل کنار ، دره نی سفلی ، دره نی علیا ، دره نی وسطی ، دره نی محمدخان ، دکل بی سیم ، سرمل ، شهرک مطهری ، قاش دراز ، قلعه بردی سفلی ، گروه پدافند هوایی بهبهان ، گل آبله ، هفت چشمه .
2 - نام دهستان تشان در تابعیت بخش مرکزی شهرستان بهبهان به دهستان تشان شرقی تغییر یابد .
3 - بخش تشان ب - ه مرکزیت روستای مشهد متشکل از دهستانهای تشان شرقی و تشان غربی در تابعیت شهرستان بهبهان ایجاد و تاسیس گردد .
این تصویبنامه در تاریخ 25/6/1383 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17355
تاریخ تصویب :
1383/06/01
تاریخ ابلاغ :
1383/07/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :