جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


شماره22472/ت30845ک 30/6/1383
وزارت کشور
وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیات دولت درجلسه مورخ 1/6/1383 بنا به پیشنهاد شماره 22298/43 مورخ 12/3/1383 وزارت کشور و به استناد ماده ( 13 ) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب1362 - بارعایت تصویبنامه شماره 58538/ت26118 ه مورخ 22/12/1380 تصویب نمودند :
1 - روستای سفیده کش و مزرعه پشام مطابق نقشه 250000 :1 پیوست که به مهر دفتر هیات دولت تایید می شود از دهستان ایلات قاقازان شرقی بخش کوهین شهرستان قزوین منتزع و به دهستان اقبال غربی بخش مرکزی همین شهرستان الحاق گردد .
2 - روستای خاکعلی مرکز بخش بشاریات از توابع شهرستان آبیک به شهر تبدیل و به عنوان شهر خاکعلی شناخته شود .
3 - روستای نرجه از توابع بخش مرکزی شهرستان تاکستان به شهر تبدیل و به عنوان شهر نرجه شناخته شود .
محدوده این شهرها براساس تبصره ( 1 ) ماده ( 4 ) قانون فوق الذکر تعیین خواهدشد .
این تصویبنامه در تاریخ 25/6/1383 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17355
تاریخ تصویب :
1383/06/01
تاریخ ابلاغ :
1383/07/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :