جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


شماره33432/ت31225ه 1/7/1383
وزارت مسکن و شهرسازی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/6/1383 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 19797/6838ه /ب مورخ 24/3/1383 تصویب نمود :
اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید ( مادر تخصصی ) موضوع تصویبنامه شماره 56644/ت29329ه مورخ 22/10/1382 به شرح زیر اصلاح می گردد :
1 - در بند ( 2 ) ماده ( 9 ) بعد از عبارت ( سود ویژه شرکت ) عبارت ( با رعایت قوانین و مقررات مربوط ) اضافه می شود .
2 - در بند ( 3 ) ماده ( 9 ) بعد از عبارت ( و تغییرات آن ) عبارت ( با رعایت قوانین و مقررات مربوط ) افزوده می شود .
3 - در بند ( 14 ) ماده ( 9 ) واژه ( موضوعاتی ) به واژه ( مواردی ) تغییر یافته و بعد از عبارت ( هیئت مدیره ) عبارت ( با رعایت قوانین و مقررات مربوط ) اضافه می گردد .
4 - در بند ( 32 ) ماده ( 12 ) واژه ( پیشنهاد ) جایگزین واژه ( تعیین ) می گردد .
5 - در بند ( 5 ) ماده ( 14 ) عبارت ( که مطابق قوانین ) جایگزین عبارت ( سایر مقررات ) می گردد .
6 - در ماده ( 21 ) عبارت ( اصول بازرگانی ) حذف و بعد از عبارت ( دستورالعملهای مربوط ) عبارت ( که با رعایت قوانین و مقررات صادرشده ) اضافه می گردد .
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 8447/30/83 مورخ 19/6/1383 شورای نگهبان به تایید شورای یادشده رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
17357
تاریخ تصویب :
1383/06/01
تاریخ ابلاغ :
1383/07/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :