×

آئین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه

آئین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه

آئین-نامه-جذب-و-نگهداری-نیروی-انسانی-نخبه
شماره17814/ث30987 ه 12/7/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/6/1383 بنا به پیشنهاد شماره 58983/101 مورخ 7/4/1383 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ( 6 ) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370 - آئین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه را به شرح زیر تصویب نمود :
آئین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه
ماده 1 - نخبه فردی است با هوش ، مستعد ، خلاق ، کارآفرین و با نبوغ فکری که با فعالیت ذهنی خود و ایجاد نوآوری ، موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه کشور میگردد .
ماده 2 - افرادی که دارای ویژگیهای زیر هستند ، نخبه شناخته شده و مشمول این تصویبنامه میباشند :
الف - برگزیدگان آزمون سراسری کارشناسی ارشد که به ازای هر پنجاه نفر پذیرفته شده در هر رشته حداکثر سه نفر به ترتیب امتیازات علمی
ب - برگزیدگان المپیادهای علمی و تخصصی رسمی کشور ، با داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی
ج - مخترعین و مکتشفین که اختراع و اکتشاف آنان در مراجع ذیربط به ثبت رسیده است و برگزیدگان رتبه های اول تا سوم جشنواره خوارزمی ، با داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی
د - رتبه های اول دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر که از طریق کنکور سازمان سنجش آموزش کشور پذیرش گردیدهاند ( با ورودی مشترک ) و رتبههای اول فارغالتحصیل مقطع کارشناسی ارشد دانشگاههای معتبر خارج از کشور ( با تشخیص وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری )
ه - فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی دانشگاهها که در آزمون سراسری ورود به دانشگاهها که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار میگردد ، دارای رتبه های ذیل میباشند :
1 - رتبه های کل زیر 500 برای رشته ریاضی فیزیک
2 - رتبه های کل زیر250 برای رشته علوم تجربی
3 - رتبه های کل زیر 100 برای رشته علوم انسانی
4 - رتبه های کل زیر 10 برای رشته هنر
و - دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی و بالاتر که در آزمون استخدام ادواری سازمان سنجش آموزش کشور ، دارای رتبه های ذیل میباشند :
1 - هرکدام از گروههای فنی ، مهندسی و فرابری دادهها با رتبه کمتر از 100
2 - هرکدام از گروههای پزشکی ، پیراپزشکی ، کشاورزی و محیط زیست با رتبه کمتر از 70
3 - هرکدام از گروههای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی و طرح معلمان با رتبه کمتر از 40
4 - هرکدام از گروههای اداری و مالی با رتبه کمتر از 20
ماده 3 - مشمولین این تصویبنامه از مزایای ذیل بهره مند میباشند :
الف - برای استخدام در دستگاههای اجرائی از شرکت در آزمون استخدام ادواری و شرط انتشار آگهی معاف میباشند . دستگاههای اجرائی میتوانند براساس سهمیه های استخدامی از طریق آزمونهای تخصصی و مصاحبه و احراز شرایط عمومی گزینش نسبت به استخدام پیمانی اینگونه افراد اقدام کنند .
ب - تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ( 000ر500ر1 ) ریال به عنوان فوقالعاده ویژه نخبگان به صورت غیرمستمر ( علاوه بر فوق العاده مقرر ) قابل پرداخت است . این رقم هر سال متناسب با رشد میزان ضریب کارکنان دولت ، افزایش مییابد .
ج - برای ارتقا به سطوح کارشناسی ارشد ، خبره و عالی ، موضوع تصویبنامه شماره 4169/ت25703ه مورخ 23/5/1381 امتیاز ویژهای به عنوان امتیاز نخبگان منظور میگردد تا امکان کسب رتبه ارشد در ابتدای خدمت یا سالهای اولیه خدمت برای اینگونه مستخدمین فراهم گردد .
د - میزان حق التحقیق و حق التالیف و ترجمه و حق حضور در جلسه برای مشمولین این تصویبنامه پنجاه درصد ( 50% ) بیش از سایر مستخدمین منظور گردد .
ه - به منظور خرید یک دستگاه خودرو از تولیدات داخلی معادل هفتاد درصد ( 70% ) قیمت خودرو ، حداکثر یکصد میلیون ( 000ر000ر100 ) ریال تسهیلات دراز مدت و با پنجاه درصد ( 50% ) نرخ سود بخش صنعت از بانکهای کشور وام دریافت مینمایند . دستگاههای اجرائی موظفند اعتبار معادل پنجاه درصد ( 50% ) باقیمانده نرخ سود تسهیلات بانکی پرداختی را در بودجه سالانه پیشبینی نمایند . شورای عالی بانکها شش ماه پس از تصویب این مصوبه ، تسهیلات ویژهای را برای برخورداری مشمولین این تصویبنامه از وام خرید مسکن ، تصویب و جهت اجراء به بانکهای عامل ابلاغ خواهد نمود .
تبصره - مشمولین این تصویبنامه حداقل پس از دو سال خدمت در دستگاه ذیربط و در صورت رضایت دستگاه از خدمات آنان میتوانند از تسهیلات این بند استفاده نمایند .
ط - ساعات کار مشمولین این تصویبنامه در سقف ( 44 ) ساعت کار در هفته و با موافقت مقامات مسئول ، به صورت شناور قابل تنظیم است .
ی - دستگاههای اجرائی میتوانند میزان سوابق تجربی مورد نیاز برای انتصاب به پستهای مدیریتی و سرپرستی این افراد را نسبت به سایر مستخدمین تا پنجاه درصد ( 50% ) کاهش دهند .
ک - در استفاده از بورسهای آموزشی کوتاه مدت داخلی و خارجی کشور در اولویت قرار دارند .
ل - دستگاههای اجرائی موظفند مشمولین این تصویبنامه را که دوران خدمت وظیفه عمومی خود را طی ننمودهاند ،در اولویت استفاده از سهمیه امریه قرار دهند و در صورتی که سهمیهای برای امریه نداشته باشند از طریق سهمیه متمرکزی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درخواست خواهد نمود ، اقدام نمایند .
ماده 4 - دستگاههای اجرائی موظفند برای مشمولین این تصویبنامه اهداف کاری مشخصی تعیین کنند و ضمن پیشبینی آزادی عمل نسبی ، آنان را متناسب با توانمندی برای انجام امور ستادی از قبیل امور تحقیقاتی ، برنامهریزی و تنظیم سیاستها که موجب ایجاد تحول و رشد و ارتقای کیفی دستگاه میگردد ، به کار گیرند و نظارت مستمر در استفاده از آنان صورت پذیرد تا از استعداد ، خلاقیت و کارآفرینی این افراد به نحو مطلوب استفاده گردد .
تبصره - مزایای پیشبینی شده در این تصویبنامه شامل افرادی میگردد که در پستهای کارشناسی ، مشاور و مدیریت و سایر مشاغل مشابه که به تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور خواهد رسید ، اشتغال یابند .
ماده 5 - استمرار برخورداری از مزایای مندرج در این تصویبنامه پس از دو سال اول برخورداری از آنها ،مشروط به حفظ توانمندیهای تخصصی ، سطح دانش و مهارت و روحیه تلاش و تحرک افراد مشمول این تصویبنامه ، قابل اجرا و پرداخت میباشد . درصورتی که شرایط مذکور منتفی گردد ، با پیشنهاد مدیر ذیربط و تایید بالاترین مقام اجرائی دستگاه ، تمام یا بخشی از امتیازات مذکور در بندهای “ب ، ج ، د ، ه ، ط” ماده ( 3 ) این تصویبنامه حذف میگردد .
ماده 6 - دستگاههای اجرائی مجازند به افرادی که دارای ویژگیهای خاص علمی و تخصصی بوده و از توانمندیهای بالایی برخوردار میباشند ، لکن مشمول ماده ( 2 ) این تصویبنامه نمیشوند تا پنجاه درصد ( 50% ) امتیازات مندرج در بندهای “ب ، ج و د” ماده ( 3 ) را اعطاء نمایند .
تبصره - ضوابط ، ویژگیها و شرایط موضوع این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور خواهد رسید .
ماده 7 - دستگاههای اجرائی موظفند از طریق شوراها و کمیسیونهای تحول اداری بر اجرای صحیح این تصویبنامه نظارت کنند و نسبت به توجیه مدیران برای اجرای دقیق این تصویبنامه اقدام نمایند .
ماده 8 - به منظور نظارت و راهبری بر حسن اجرای این تصویبنامه و ایجاد وحدت رویه ، کارگروهی تحت عنوان کارگروه جذب و نگهداری نخبگان با ریاست رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا یکی از معاونین سازمان یادشده تشکیل میگردد . اعضا و وظایف کارگروه یادشده به تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور میرسد .
ماده 9 - دستگاههای اجرائی موظفند یک نسخه از حکم استخدامی مشمولین این تصویبنامه را برای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارسال دارند تا سازمان یادشده نسبت به ایجاد بانک اطلاعات نخبگان کشور برای استفاده در برنامههای آموزشی و پیشنهاد برای سمتهای مدیریتی و سایر موارد اقدام نماید .
ماده 10 - دستورالعمل اجرائی این تصویبنامه توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به دستگاههای اجرائی ابلاغ میگردد .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 17365

تاریخ تصویب : 1383/06/29

تاریخ ابلاغ : 1383/07/18

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.