جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


شماره125571/1901 12/7/1383
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - وزارت کار وامور اجتماعی - وزارت نیرو - وزارت کشور - وزارت نفت - وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت امور خارجه - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
شورای عالی اداری در یکصدو‎هفدهمین جلسه مورخ 28/6/1383 بنا به‎پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در اجرای جزء ( 2 ) بند ب ماده 1 قانون برنامه سوم توسعه و بند ( 2 ) مصوبه شماره 231187/1901 مورخ 9/12/1382 شورا در خصوص تجدیدنظر در ساختار داخلی وزارتخانه‎ها و سازمان‎ها ، به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی تصویب نمود :
1 - وزارتخانه‎های فرهنگ و ارشاد اسلامی ، کار و امور اجتماعی ، امور اقتصادی و دارایی ، نفت ، نیرو ، کشور ، امورخارجه و علوم ، تحقیقات وفناوری موظفند حداکثر ظرف مدت 45 روز نمودار سازمانی خود را در چارچوب بخشنامه شماره 12625 مورخ 13/3/1382 معاون اول رئیس جمهور و ضوابط ساختار سازمانی وزارتخانه‎ها و سازمان‎های مستقل تحت نظر رئیس جمهور موضوع بخشنامه شماره28216/105 مورخ 25/2/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با جهت‎گیری کوچک کردن تشکیلات حوزه مرکزی و تفویض اختیار به واحدهای استانی و واگذاری اموربه شرکت‎های وابسته و یا شهرداری‎ها و بخش غیردولتی تهیه و برای تایید به‎سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال دارند . در صورت عدم اقدام به موقع از سوی وزارتخانه‎های مذکور ، شورای عالی اداری درباره پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رأساً تصمیم‎گیری خواهد نمود .
2 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش اجرای این مصوبه را پس از دو ماه به شورا ارائه می‎نماید .
معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری - حمید شرکاء
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17367
تاریخ تصویب :
1383/06/28
تاریخ ابلاغ :
1383/07/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :