جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


شماره38710/ت30708 ه 15/7/1383
تصویبنامه راجع به عبارت ( و ماده ( 3 ) مصوبه شماره 602/12 مورخ30/7/1377 شورای عالی اداری ) از تصویبنامه‎های 25757/ت - 29165 ه - . و29371/ت , 72/ت و73/ت
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/7/1383 باتوجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه‎های شماره 95831/6513ه - /ب مورخ 27/12/1382 و شماره 95840/6517ه - /ب مورخ 27/12/1382 و شماره 95815/6505 ه - /ب مورخ 27/12/1382 و شماره 1964/6569ه - /ب مورخ 19/1/1383 تصویب نمود :
عبارت ( و ماده ( 3 ) مصوبه شماره 602/12مورخ 30/7/1377 شورایعالی اداری ) از تصویبنامه های ذیل حذف می گردد :
1 - تصویبنامه شماره 25757/ت29165ه مورخ 28/5/1382
2 - تصویبنامه شماره 29371/ت29165ه مورخ 28/5/1382
3 - تصویبنامه شماره 29373/ت29165ه مورخ 28/5/1382
4 - تصویبنامه شماره 29372/ت29165ه مورخ 28/5/1382
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17367
تاریخ تصویب :
1383/07/12
تاریخ ابلاغ :
1383/07/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :