جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


شماره32322/ت31184 ه 12/7/1383
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/7/1383 بنا به پیشنهاد شماره 6837 - 1مورخ 6/5/1383 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد اصل یکصدوسی‎وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
آئین نامه ایجاد ، اصلاح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت برفعالیت آنها ، موضوع تصویبنامه شماره 7408/ت141مورخ 2/3/1368 به شرح زیر اصلاح می شود :
1 - در کلیه مواد آئین نامه و اصلاحات بعدی آن ، عبارت “تاسیسات ایران گردی و جهانگردی” به عبارت “تاسیسات گردشگری” ، عبارت “وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی” به عبارت “رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری” و عبارت “وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی” به عبارت “سازمان میراث فرهنگی و گردشگری” تغییر می‎یابد .
2 - متن زیر جایگزین ماده ( 12 ) و تبصره های آن می‎شود :
“ماده 12 - درجه بندی ، تغییر و سلب درجه و همچنین نرخ گذاری اتاق ، اغذیه و سایر خدمات تاسیسات گردشگری مطابق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری خواهد رسید .”
3 - ماده ( 13 ) به شرح ذیل اصلاح می‎شود :
“ماده 13 - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می تواند قبل از درجه‎بندی ، برای واحدهای تازه تاسیس ، پروانه بهره‎برداری موقت صادر و میزان خدمات آن واحدها را حداکثر براساس درجه ای که در موافقت اصولی ذکر شده است ، تعیین‎نماید .”
4 - ماده ( 23 ) حذف می شود و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‎شود .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17367
تاریخ تصویب :
1373/07/08
تاریخ ابلاغ :
1383/07/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :