جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


دانشکده علوم قضائی وخدمات اداری
( مصوب جلسه 339 شورای عالی برنامه ریزی - اردیبهشت 1376 )
فصل اول
شرایط ورود و نام نویسی شرایط ورود
ماده 1 - شرایط ورود در دوره های کاردانی ، کارشناسی ( پیوسته و ناپیوسته ) ، کارشناسی ارشد پیوسته و دوره های دکتری عمومی پزشکی ،داروسازی ،دندانپزشکی و دامپزشکی ، اعم از دوره های روزانه وشبانه به شرح زیر است :
1 - مجاز بودن به تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاری کشور و داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی ، برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی .
2 - داشتن گواهینامه پایان دوره متوسط از داخل یا خارج کشور ،مورد تایید وزارت آموزش و پرورش ( با توجه به نظام جدید آموزش متوسطه ) یا برابر آن برای آموزشهای حوزوی ( مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ) و یا داشتن گواهینامه دوره کاردانی برای ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته که حسب مورد به تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد .
3 - پذیرفته شدن در آزمون ورودی .
4 - سپردن تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رایگان یا پرداخت شهریه مطابق تعرفه و مقرراتی که از طریق مراجع ذیربط صادر می شود .
نام نویسی
ماده 2 - پذیرفته شدگان آزمون ورودی ، موظفند در مهلت هائی که توسط دانشگاه اعلام می شود ، برای نام نویسی و انتخاب واحد مراجعه نمایند . عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعلام نتایج آزمون ، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد .
ماده 3 - دانشجو موظف است در هر نیمسال ، در زمانی که دانشگاه اعلام می کند ، برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند . عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی بدون اطلاع و عذر موجه ، در یک نیمسال ،بمنزله انصراف از تحصیل است . در صورت تاخیر و یا عذر موجه ، حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل را در آن نیمسال ندارد ولی آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب می شود .
تبصره - دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خودداری از نام نویسی ، با دلایل مستند ، بطور مکتوب در اولین ماه بعد از آغاز هر نیمسال تحصِلی ، به اداره آموزش دانشگاه اطلاع دهد .
منع تحصیل همزمان
ماده 4 - دانشجو در یک زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در هر رشته بیش از یک گرایش در یک یا چند دانشگاه را نخواهد داشت . در صورت تخلف ، از ادامه تحصیل در یکی از رشته های انتخابی به تشخیص کمیسیون بررسی موارد خاص وزارت محروم و سوابق تحصیلی وی باطل اعلام می شود و دانشجو در این حال موظف است کلیه هزینه های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه های تعیین شده به دانشگاه ذیربط بپردازد .
تبصره - دانشجویان ممتاز ( استعدادهای درخشان ) ، از شمول این ماده مستثنی هستند . تعریف دانشجوی ممتاز و ضوابط اجرائی این تبصره ، توسط شورای هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی تعیین و ابلاغ می شود .
فصل دوم نظام آموزشی
تعریف واحد درسی
ماده 5 - آموزش در تمام دانشگاههای کشور مبتنی بر نظام واحدی است . در نظام واحدی ، ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس ، به همان درس محدود است . هر واحد درس ، مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به صورت نظری 17 ساعت ، عملی ( یا آزمایشگاهی ) 34 ساعت ، کارگاهی ( یا عملیات میدانی )51 ساعت ، کارآموزی و کارورزی ( یا کار در عرصه ) 68 ساعت ، در طول یک نیمسال تحصیلی ( یا دوره تابستانی ) و طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدریس می شود . در مورد رشته هایی که دارای پروژه هستند مدت اجرای پروژه متناسب با واحد آن ، توسط استاد مربوط تعیین می شود .
سال تحصیلی
ماده 6 - هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و عنداللزوم یک دوره تابستانی است و هر نیمسال تحصیلی شامل 17 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش است .
تبصره - مدت امتحانات پایانی نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت آموزش محسوب نمی شود .
حدود اختیارات دانشگاه در مورد برنامه درسی
ماده 7 - تمام دانشگاهها موظفند برنامه های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی را اجرا نمایند . ترتیب دروس با رعایت پیشنیازها ، روش تدریس ، و جا به جا کردن ریز مواد و طرح مطالب جدید در یک درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاهها است .
دروس انتخابی
ماده 8 - دانشگاهها می توانند در هر رشته به تشخیص گروه مربوط تعدادی از دروس مرتبط با رشته را تعیین و به عنوان دروس انتخابی به دانشجویان ارائه دهند . مشروط بر آنکه تعداد واحدها از سقف مجاز در هر رشته تجاوز نکند .
ساعات حل تمرین
ماده 9 - دانشگاهها می توانند درصورت لزوم ، به تشخیص گروه آموزشی ، در هررشته از دوره های کارشناسی تا 20 ساعت ،در دوره های کاردانی و کارشناسی نا پیوسته تا 10 ساعت به عنوان حل تمرین به ساعات تدریس رشته ، در طول دوره بیفزایند .
فصل سوم واحدهای درسی و طول مدت تحصیل
تعداد واحدها
ماده 10 - تعداد واحدهای درسی لازم برای گذراندن هر یک از دوره های تحصیلی به شرح زیر است :
دوره های کاردانی : بین 68 تا 72 واحد
دوره های کارشناسی پیوسته غیر از رشته های فنی و مهندسی : 130 تا 135 واحد .
دوره های کارشناسی ناپیوسته : 67 تا 70 واحد
دوره های کارشناسی ارشد پیوسته : 172 تا 182 واحد .
ماده 11 - هر دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی را انتخاب کند .
تبصره 1 - در آخرین نیمسال تحصیلی ، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است .
تبصره 2 - در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها یک درس باقیمانده داشته باشد ، با نظر دانشگاه و تایید استاد مربوط ، می تواند امتحان آن درس را در طول نیمسال از طریق معرفی به استاد بگذراند .
تبصره 3 - اگر دانشجویی در یک نیمسال میانگین کل نمراتش حداقل 17 باشد می تواند با نظر دانشگاه در نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی را انتخاب کند .
تبصره 4 - در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد باقی داشته باشد ، حتی اگر مشروط باشد ، با نظر دانشگاه ، می تواند تمامی واحدهای باقی مانده را در یک نیمسال انتخاب کند .
تبصره 5 - تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداکثر 6 واحد درسی است .
دروس پیشنیاز
ماده 12 - آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسری ورودی دانشگاهها در دوره های کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته در همه رشته های تحصیلی که نمره خام امتحان آنها ، در آزمون ورودی ، در یک یا چند درس ، به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده ، از حد نصاب معینی کمتر باشد ، موظفند حسب نیاز رشته دروسی را که در آن دانشگاه تعیین می کند به عنوان دروس جبرانی یا ( پیشنیاز دانشگاهی ) علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند .
تبصره 1 - تعیین نوع درس ، تعداد واحدها ، ریز مواد ، نحوه ارائه ، و زمان تدریس دروس پیشنیاز دانشگاهی بر عهده شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده است .
تبصره 2 - سازمان سنجش و آموزش کشور ، موظف است پس از اعلام نتایج آزمون ورودی ، کارنامه پذیرفته شدگان مشتمل بر نمره خام آنها را در هر یک از مواد امتحانی در اختیار دانشگاههای ذیربط قرار دهد .
تبصره 3 - ارائه دروس پیشنیاز دانشگاهی و چگونگی اجرای آنها در دانشگاهها از هر حیث ، مانند دروس دانشگاهی و تابع مقررات آموزش عالی است . نمره این دروس در کارنامه دانشجو ، محاسبه می شود و در مشروطی ، قبولی یا ردی دانشجو نیز تاثیر دارد .
تبصره 4 - به حداکثر طول دوره تحصیل دانشجویانی که حداقل 8 واحد از دروس پیشنیاز دانشگاهی را گذرانده باشند ، یک نیمسال تحصیلی افزوده می شود .
طول دوره
ماده 13 - حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 3 سال و در دوره های کارشناسی پیوسته 6 سال است . در صورتی که دانشجو تنواند واحدهای دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج می شود .
فصل چهارم حضور و غیاب
حضور در جلسات درس
ماده 14 - حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نباید از 17/4 مجموع ساعات آن درس تجاوز کند ، در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود .
تبصره 1 - در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس بیش از 17/4 باشد ولی غیبت او موجه تشخیص داده شود . آن درس حذف می شود . در این حال رعایت حد نصاب 12 واحد در طول نیمسال برای وی الزامی نیست . ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود .
تبصره 2 - غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس ، به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیشامد جزو 17/4 غیبت مجاز دانشجو محسوب می شود .
غیبت در امتحان
ماده 15 - غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می گردد .
ماده 16 - تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و در امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشگاه یا کمیته منتخب آن شورا است .
فصل پنجم
حذف و اضافه
ماده 17 - دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی ، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته ، پس از شروع نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی خود را حذف یا دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جا به جا نماید ، مشروط بر آنکه تعداد واحدهای انتخابی وی از حد مقرر تجاوز نکند .
ماده 18 - در صورت اضطرار ، دانشجو می تواند تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده ، فقط یکی از درسهای نظری خود را با تایید گروه آموزشی مربوط حذف کند ، مشروط بر آنکه اولاً غیبت دانشجو در آن درس بیش از 17/4 مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیا تعداد واحدهای باقیمانده وی از 12 کمتر نشود .
ماده 19 - حذف کلیه درسهای اخذ شده در یک نیمسال ،تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه ، دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد . در این صورت نیمسال مزبور جزو حداکثر مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد .
فصل ششم
ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو
معیارهای ارزیابی
ماده 20 - ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس بر اساس میزان حضور و فعالیت در کلاس ، انجام تکالیف درسی و نتایج امتحانات بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می گیرد و استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است .
تبصره - برگزاری امتحان پایان نیمسال برای هر درس الزامی است .
ماده 21 - معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی نمره درس است و نمرات دانشجو در هر درس به صورت عدد بین صفر تا بیست تعیین می شود .
ماده 22 - حداقل نمره قبولی در هر درس 10 است . دانشجوئی که در هر یک از دروس الزامی مردود شود ،در اولین فرصت ، ملزم به تکرار آن است . با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین منظور می شود .
تبصره - اگر دانشجوئی در یک درس اختیاری مردود شد ، به جای آن درس می تواند از جدول دروس انتخابی در برنامه مصوب ، درس دیگری را انتخاب کند .
درس ناتمام
ماده 23 - در موارد استثنائی ،نمره تمرین دبیری ،کاراموزی و کارورزی ، عملیات صحرایی ، کار در عرصه و دروسی که در برنامه آموزشی مصوب ، توام با پروژه ارائه می شود ، در صورتی که به تشخیص استاد و تایید گروه اموزشی مربوط ، تکمیل آنها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد ، ناتمام تلقی می گردد . نمره ناتمام باید حداکثر تا پایان نیمسال بعد به نمره قطعی تبدیل گردد .
اعلام نمرات
ماده 26 - در پایان هر نیمسال تحصیلی ،میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین کل نمرات او تا پایان آن نیمسال و در پایان دوره تحصیلی ، میانگین کل نمرات دانشجو ، محاسبه و در کارنامه وی ثبت می شود . تبصره 1 - برای محاسبه میانگین نمرات ، تعداد واحدهای هر درس در نمره آن درس ضرب می شود و مجموع حاصل ضربها در تمام دروسی که دانشجو برای آنها نمره گرفته است ( اعم از ردی یا قبولی ) بر تعداد کل واحدهای اخذ شده تقسیم می شود .
تبصره 2 - دوره تابستانی ، به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود . نمرات دروسی که دانشجو در دوره تابستانی می گذراند ، تنها در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب می شود . به همین نحو نمرات دانشجو ، در نیمسالی که الزاما کمتر از 12 واحد انتخاب می کند ، و کسر بودن واحدها خارج از اراده او است نیز مانند دروس تابستانی در میانگین کل او محاسبه می شود ، ولی آن نیمسال جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد .
نام نویسی مشروط
ماده 27 - میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد ، در غیر این صورت ، نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد ، به صورت مشروط خواهد بود .
تبصره - هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وی ، کتبا اطلاع دهد . و یک نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نماید . با این وصف قصور در اخطار به وی از طرف دانشگاه و یا اظهار بی اطلاعی دانشجو از این امر ، مانعی در اجرای مقررات تخواهد بود .
ماده 28 - دانشجوئی که به صورت مشروط نام نویسی می کند ، جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در آن نیمسال را ندارد .
اخراج دانشجوی مشروط
ماده 29 - در صورتی که میانگین نمرات دانشجو در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته در سه نیمسال متوالی یا 4 نیمسال متناوب و در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال تحصیلی ، اعم از متوالی یا متناوب ، کمتر از 12 باشد در هر مرحله ای که باشد ، از ادامه تحصیل محروم می شود .
ماده 30 - دانشجوئی که به لحاظ مشروط شدن بیش از حد ، از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی محروم می شود ، در صورتی که واحدهای مقطع پآئین تر رشته مربوط را تا سقف مجاز ، با موفقیت گذرانده باشد و میانگین کل او در این واحدها کمتر از 12 نباشد ، می تواند با رعایت سایر ضوابط مربوط ، مدرک مرسوم مقطع پآئین تر را در آن رشته دریافت کند .
تبصره - در صورتی که رشته تحصیلی دانشجو در مقطع پآئین تر وجود نداشته باشد و آن رشته فاقد برنامه مصوب باشد ، دانشجو می تواند با نظر گروه آموزشی مربوط ، به یکی از رشته های موجود نزدیک به رشته تحصیلی خود ، در مقطع پآئین تر ، در آن دانشگاه یا دانشگاه دیگر ، تغییر رشته دهد و پس از تطبیق واحدها با رشته جدید و گذراندن واحدهای کمبود ، در آن مقطع فارغ التحصیل شود . بدیهی است که تطبیق واحدها و تعیین دروس کمبود ، بر عهده گروه آموزشی دانشگاه پذیرنده است .
ماده 31 - دانشجوئی که به دلیل مشروط شدن بیش از حد ، از ادامه تحصیل محروم می شود ، در صورت انجام یا لغو تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است ، می تواند برای تحصیل مجدد ، در آزمون سراسری شرکت کند . و در صورت قبولی در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصیل دهد . دانشگاه پذیرنده می تواند واحدهائی را که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است ، با برنامه رشته جدید تطبیق داده و طبق ضوابط این آئین نامه بعضی یا تمام آنها را بپذیرد .
شمول آئین نامه به دوره کارشناسی ارشد پیوسته
ماده 32 - دانشجوی دوره کارشناسی ارشد پیوسته ، در طول تحصیل تا سقف واحدهای قابل قبول دوره کارشناسی ( 135 تا 140 ) تابع مقررات این آئین نامه است و در دورس تخصصی ، پروژه و پایان نامه که در برنامه مصوب با علامت ستاره مشخص شده اند تابع آئین نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته خواهد بود .
فصل هفتم مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل
مرخصی تحصیلی
ماده 33 - دانشجو می تواند در هریک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر برای یک نیمسال و دردوره کاشناسی پیوسته برای 2 نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند .
تبصره - مدت مرخصی تحصیلی ، جزو حداکثر مدت مجاز دانشجو در هر دوره محسوب می شود .
ماده 34 - تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی ، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال ، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشکده یا دانشگاه تسلیم گردد .
تبصره - اداره آموزش موظف است پس از کسب نظر از گروه آموزشی ذیربط قبل از اتمام مهلت نام نویسی ، موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو را کتبا به وی ابلاغ نماید .
انصراف از تحصیل
ماده 35 - ترک تحصیل بدون کسب اجازه از دانشگاه محل تحصیل ، انصراف از تحصیل محسوب می شودو دانشجو منصرف از تحصیل ، حق ادامه تحصیل را ندارد .
تبصره - در موارد استثنائی ، که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می داند ، باید دلایل آن را حداقل یا ماه قبل از پایان همان نیمسال به دانشگاه ارائه دهد . در صورت تایید موجه بودن ترک تحصیل توسط دانشگاه ، آن نیمسال جزو مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب می شود .
ماده 36 - دانشجوئی که بخواهد از تحصیل منصرف شود ، باید درخواست انصراف خود را شخصا به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید . این دانشجو مجاز است فقط برای یک بار در فاصله یک ماه از تاریخ درخواست ، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد . پس از انقضای این مهلت ، حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود و دانشجو پس از آن ، حق ادامه تحصیل در آن دوره را ندارد .
تبصره 1 - دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است به کلیه تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است ، عمل کند .
تبصره 2 - تحصیل مجدد دانشجوی منصرف از تحصیل موکول به شرکت و قبولی در آزمون سراسری بر اساس ضوابط مربوط است .
مرخصی تحصیلی همسر دانشجوی بورسیه و همسر کارکنان دولت
ماده 37 - دانشجویی که به عنوان همسر یکی از کارکنان دولت ، یا همسر یکی از دانشجویان بورسیه به عنوان همراه به خارج از کشور اعزام می شود می تواندبا ارائه حکم ماموریت همسر و به تشخیص و تایید شورای آموزشی دانشگاه علاوه بر استفاده از میزان مرخصی استحقاقی در طول دوره تحصیل تا 4 سال دیگر نیز از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات بهره مند گردد .
فصل هشتم انتقال
تعریف انتقال
ماده 38 - انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است .
ماده 39 - انتقال دانشجو به هر یک از دانشگاههای تهران ممنوع است جز در موارد زیر :
1 - شهادت ،فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو بطوری که وی به تشخیص مراجع قانونی به عنوان کفیل خانواده شناخته شود .
2 - معلولیت موثر دانشجو به نحوی که به تشخیص شورای عالی پزشکی بطور مستقل قادر به ادامه زندگی نباشد .
3 - ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر که محل تحصیل یا اشتغال شوهر در تهران باشد به تایید مراجع ذیربط .
تبصره 1 - هر یک از موارد مذکور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد .
تبصره 2 - برای کارمندان رسمی یا پیمانی دولت ، ارائه حکم اشتغال ضروری است .و اگر شغل همسر آزاد است گواهی اشتغال و سکونت او در تهران باید به تایید مراجع قانونی یا نیروی انتظامی رسیده باشد .
تبصره 3 - در موارد استثنائی که دانشگاه تشخیص می دهد چنانچه محل تحصیل دانشجوی دختر در تهران باشد و شوهر او نیز در شهرستان دانشجو باشد اگر رشته تحصیلی دختر در شهرستان ( محل تحصیل شوهر ) موجود نباشد شوهر او می تواند به تهران منتقل شود .
تبصره 4 - به منظور توزیع دانشجویان انتقالی به تهران و جلوگیری از سرگردانی آنان در تعیین محل تحصیل ، کمیته ای در معاونت دانشجوئی وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به نام کمیته انتقال تشکیل می شود این کمیته می تواند برایپذیرش دانشجوی انتقالی در هر یک از دانشگاههای تهران سهمیه تعیین کرده و دانشجویان انتقالی را مطابق سهمیه جایابی کند .
ماده 40 - انتقال دانشجو از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تهران به شهرستانها و از شهرستانها به یکدیگر در یک رشته و در یک مقطع به شرط موافقت دانشگاههای مبدا و مقصد بلامانع است .
ماده 41 - انتقال از دوره های شبانه به روزانه از دانشگاه پیام نور به دانشگاههای حضوری ( اعم از روزانه و شبانه ) و از دانشگاههای غیر دولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن ، با موافقت مبدا و مقصد بلامانع است .
انتقال فرزندان اعضای هیات علمی
ماده 42 - انتقال همسر و فرزندان اعضای هیات علمی به محل اشتغال آنها طبق ضوابط ویژه صورت می گیرد و این ضوابط توسط وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و تدوین و ابلاغ می شود .
انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور
ماده 43 - انتقال دانشجویان ایران ی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل مطابق آئین نامه ای صورت می گیرد که در جلسه 229 مورخ 28/3/1374 شورای عالی برنامه ریزی تصویب و ابلاغ شده است ( ضمیمه 3 )
ماده 44 - دانشجوی متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را با ذکر مورد ، حداقل 6 هفته قبل از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش مبدا تسلیم نماید . ماده 45 - دانشگاه مبدا در صورت موافقت با انتقال ، موظف است حداکثر ، ظرف یک هفته ، موافقت خود را همراه درخواست دانشجو و ریزنمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد و دانشگاه مقصد مکلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی ، نظر خود را به دانشگاه مبدا اعلام نماید .
تبصره - در صورت موافقت با انتقال ، کلیه سوابق دانشجو از دانشگاه مبدا به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبدا قطع می شود .
ماده 46 - در صورت انتقال فقط واحدهای گذرانده شده دانشجوکه نمرات آنها 12 و یا بالاتر است پذیرفته می شود و پذیرفتن واحدهائی که نمره آنها کمتر از 12 است بر عهده دانشگاه مقصد است . در هر حال حذف احتمالی واحدهای درسی دانشجویان انتقالی در حدودی مجاز است که وی امکان گذراندن واحدهای باقیمانده خود را در طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد .
تبصره - تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبدا اعم از قبولی و یا ردی و سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی از لحاظ مشروطی عینا در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات دروس پذیرفته شده فقط در محاسبه میانگین کل او محسوب می شود .
ماده 47 - مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می شود و در آن مدرک ، تعداد واحدهای گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدها در دانشگاههای مبدا و مقصد با ذکر میانگین نمرات آنها و سوابق تحصیلی دانشجو قید می شود .
ماده 48 - انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل در هر مقطع تحصیلی فقط یکبار مجاز است .
فصل نهم دانشجوی مهمان
ماده 49 - در مواردی که دانشجو بطور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد می تواند با موافقت دانشگاههای مبدا و مقصد به عنوان دانشجوی مهمان ، بطور موقت ، محل تحصیل خود را تغییر دهد .
ماده 50 - مهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه ، مشروط بر این است که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبدا گذرانده باشد .
ماده 51 - مهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه برای گذراندن یک یا چند درس بصورت تکدرس با نظر دانشگاه مبدا و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است .
ماده 52 - هر دانشجو در هر رشته می تواند حداکثر یک نیمسال در دوره کاردانی یا دو نیمسال در دوره کارشناسی ، در یک دانشگاه ، بطور تمام وقت ، به صورت مهمان تحصیل کند .در هر حال نباید تعداد دروسی را که دانشجو بصورت مهمان ( چه بصورت تمام وقت و چه بصورت تکدرس ) در یک یا چند دانشگاه گذرانده است از 40 درصد کل واحدهای دوره تجاوز کند . تبصره - انتخاب واحد دانشجو ، چه بصورت تکدرس و چه بصورت تمام وقت باید با اطلاع گروه آموزشی دانشگاه مبدا و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد .
ماده 53 - واحدهائی را که دانشجوی مهمان در یک دانشگاه می گذراند عینا در کارنامه او در دانشگاه مبدا ثبت می شود .ونمرات آنها در محاسبات میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور خواهد شد .
ماده 54 - مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی مهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبدا صادر می شود . فصل دهم تغییر رشته ماده 55 - دانشجو در طول دوران تحصیل در مقطع کاردانی و کارشناسی می تواند با داشتن شرائط زیر و موافقت گروه آموزشی ذیربط از یک رشته به رشته دیگر در یک گروه آزمایشی و همان دانشگاه تغییر رشته دهد .
1 - ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد .
2 - حداقل 6/1 و حداکثر 3/2 واحدهای دوره را گذرانده باشد .
3 - نمره آزمون ورودی متقاضی از نمره آزمون پآئین ترین فرد پذیرفته شده در سهمیه و رشته مورد تقاضا در همان سال کمتر نباشد .
4 - با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل امکان گذراندن واحدهای درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد .
تبصره 1 - تغییر رشته دانشجویانی که به دستگاههای اجرائی خاص تعهد دارند با رعایت کلیه شرایط این ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرائی ذیربط امکان پذیر است .
تبصره 2 - تغییر رشته به رشته هایی که در ضوابط گزینش آنها شرائط خاص پیش بینی شده است موکول به احراز شرائط مربوطه است .
تبصره 3 - دانشجو در هر یک از مقاطع تحصیلی تنها یک بار می تواند تغییر رشته دهد .
ماده 56 - تغییر رشته در مقاطع تحصیلی هم سطح ، صورت می گیرد در غیر این صورت فقط از مقطع بالاتر به مقطع پآئین تر امکان پذیر است . ماده 57 - در صورت موافقت با تقاضای تغییر رشته ، دانشجو موظف است در اولین فرصت در رشته جدید نام نویسی کندو پس از نام نویسی دانشجو حق بازگشت به رشته قبلی را ندارد . تبصره - اقدام نکردن دانشجو به نام نویسی در رشته جدید در وقت معین به منزله انصراف از تغییر رشته تلقی می شودو حق تغِییر رشته تا پایان دوره از وی سلب می شود .
ماده 58 - دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی می شود و فقط دروسی از وی پذیرفته می شود که به تشخیص گروه آموزشی با دروس رشته جدید ، اشتراک محتوایی داشته باشد و نمره هر یک از آن دروس نیز از 12 کمتر نباشد .
تبصره 1 - دروس پذیرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه میانگین کل منظور می شود ولی نمرات دروس پذیرفته نشده بدون احتساب در میانگین در کارنامه دانشجو باقی می ماند در این حال چنانچه میانگین کل واحدهای پذیرفته نشده او کمتر از 12 باشد جمعا به عنوان یک نیمسال مشروطی برای دانشجو در رشته جدید منظور می شود .
تبصره 2 - در صورتی که تعداد واحدهای دروس پذیرفته نشده دانشجو در حدی باشد که امکان گذراندن واحدهای مورد نیاز رشته جدید را در طول مدت مجاز تحصیل ، از وی سلب کند با تقاضای تغییر رشته او موافقت نمی شود .
تغییر رشته اضطراری
ماده 59 - چنانچه دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه در دوران تحصیل دچار بیماری یا سانحه ای گردد که توانایی ادامه تحصیل در آن رشته و یا امکان بهره گیری از کارآرایی حاصل از آنرا طبق جداول نقص عضو از دست بدهد می تواند با رعایت سایر مقررات به رشته دیگری متناسب با رشته خود در همان گروه آزمایشی که از لحاظ نمره آزمون ورودی نزدیک ترین نمره را دارد تغِییر رشته دهد . در این حال دانشجو از رعایت شرایط موضوع ماده 55 ( به استثنای بند 1 ) و ماده 57 معاف خواهد بود .
تبصره - در مواردی که دانشجو به دلایل نقص عضو و بیماری توانایی ادامه تحصیل در هیچ یک از رشته های گروه آزمایشی مربوط را نداشته باشد کمیسیون آموزشی دانشگاه پس از بررسی کامل مسئله نسبت به تغییر رشته دانشجو به رشته ای در گروه آزمایشی دیگر تصمیم می گیرد .
ماده 60 - دانشجویان دوره دکتری پزشک عمومی ،دندانپزشکی ،داروسازی و دامپزشکی یا دوره های کارشناسی ارشد پیوسته ،که به دلایلی از تحصیل در دوره مربوط منع شده اند در صورتیکه حداقل واحدهای معادل دوره کاردانی یا کارشناسی را گذرانده باشند با تصویب شورای آموزشی دانشگاه و با احتساب واحدهایی که گذرانده اند می توانند به یکی از رشته های گروه پزشکی یا یکی از رشته های مرتبط با آن در گروه دیگر در مقاطع کاردانی یا کارشناسی تغییر رشته دهندو پس از تطبیق واحدهای گذرانده شده در رشته جدید به ادامه تحصیل بپردازند .
تبصره - در صورتی که دانشگاه مبدا ، فاقد رشته متناسب برای تغییر رشته این گونه دانشجویان باشد شورای آموزشی دانشگاه نظر خود را دائر بر تغییر رشته دانشجو حسب مورد به معاونت آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعلام می کند تا دانشجو را در یکی از دانشگاههای دیگر جایابی نمایند .
ماده 61 - متقاضی تغییر رشته باید درخواست خود را همراه مدارک لازم ، حداقل 6 هفته پیش از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه در محل تحصیل خود تسلیم نماید .
ماده 62 - تغییر رشته از مقطع کارشناسی به مقطع کاردانی بلامانع است در این حال برای اینگونه دانشجویان حداکثر مدت مجاز تحصیل بر مبنای دوره کاردانی محاسبه و به ازای هر 20 واحد پذیرفته شده از دانشجو یک نیمسال از طول تحصیل وی کاسته می شود .
فصل یازدهم پذیرش واحدهای درسی
ماده 63 - معادل سازی و پذیرش دروسی که قبول شدگان آزمون سراسری قبلا در دانشگاهها یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده اند با رعایت شرائطی به شرح زیر مجاز است :
1 - دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شرکت در آزمون ورودی رشته جدید باشد .
2 - دانشگاه قبلی و مدارک تحصیلی آن مورد تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشد .
3 - تحصیل دانشجو در دانشگاه قبلی مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی باشد .
4 - محتوای آموزشی دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی اشتراک محتوایی داشته و نمره هر یک از دروس از 12 کمتر نباشد .
تبصره 1 - معادل سازی و پذیرفتن دروس توسط گروههای آموزشی ذیربط در دانشگاه پذیرنده انجام می شود .
تبصره 2 - نمرات دروس پذیرفته شده از دانشجو در محاسبه میانگین نیمسال محسوب نمی شود ولی در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب خواهد شد .
تبصره 3 - به ازای هر بیست واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو یک نیمسال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی کاسته می شود .
فصل دوازدهم
فراغت از تحصیل
ماده 64 - دانشجویی که کلیه واحدهای درسی یکی از دوره های کاردانی ،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته را طبق برنامه مصوب و براساس مقررات این آئین نامه با موفقیت گذرانده باشد ، فارغ التحصیل آن دوره شناخته می شود .
تبصره 1 - تاریخ فراغت از تحصیل روزی است که آخرین نمره درسی دانشجو توسط استاد به اداره آموزش دانشکده یا دانشگاه تحویل می شود .
تبصره 2 - با توجه به تبصره 1 و رعایت دقیق ماده 24 ضرورت دارد هر دانشگاه در هر نیمسال زمان خاصی را برای اعلام فراغت از تحصیل دانشجویان تعیین و مقدمات آنرا فراهم سازد .
ماده 65 - میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل باید حداقل 12 باشد تا در رشته تحصیلی خود حسب مورد مدرک کاردانی یا کارشناسی دریافت کند در صورتی که میانگین نمرات دانشجو از 12 کمتر باشد چنانچه از نظر طول تحصیل مانعی نداشته باشد می تواند حداکثر تا 20واحد درسی از درسهائی را که با نمره کمتر از 12 قبول شده است در یک نیمسال تحصیلی ( در دوره کاردانی ) و 2 نیمسال تحصیلی ( در دوره کارشناسی ) مجدداً انتخاب و آن درس را تکرار کند تامیانگین کل خود را جبران نماید در اینصورت نمرات دروس تکراری علاوه بر نمرات قبلی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل نمرات او محسوب می شود .
تبصره 1 - دانشجوئی که نتواند یا نخواهد از مقررات مذکور در این ماده استفاده کند یا علیرغم استفاده از آن نتواند کمبود میانگین کل نمرات خود را جبران نماید در صورتی که مقطع تحصیلی او کاردانی است از تحصِل محروم و اخراج می شود ودرصورتیکه در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد پیوسته باشد بر اساس ماده 30 و تبصره آن می تواند با اخذ مدرک مقطع تحصیلی پآئین تر فارغ التحصیل شود .
تبصره 2 - دانشجویان دوره دکترای عمومی داروسازی و کارشناسی ارشد پیوسته سایر رشته ها که بیش از 135 واحد درسی دوره را با حداقل میانگین نمرات 12 گذرانده باشند در صورتیکه به دلایلی از تحصیل منع شوند و یا مایل به ادامه تحصیل نباشند می توانند حسب درخواست خود با مدرک کارشناسی در رشته داروسازی یا رشته مربوط فارغ التحصیل شوند .
ماده 66 - این آئین نامه در 12 فصل ، 66 ماده و 48 تبصره در جلسات 316 الی 339 شورای عالی برنامه ریزی مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام در جلسه 339 مورخ 14/2/1376 به تصویب نهائی رسید و از تاریخ تصویب برای آن دسته از دانشجویانی که از سال تحصیلی 77 - 1376وارد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی می شوند لازم الاجرا است . و از این تاریخ به بعد تمام آئین نامه ها ،بخشنامه ها و دستورالعملها مغایر با آن برای این قبیل دانشجویان لغو می شود
. * ضمائم *
ضمیمه 1 - آئین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر ( 23 ) ( آئین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر ) مصوب جلسه 304 مورخ 16/7/1374 شورای عالی برنامه ریزی ) ضمیمه آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی مصوب اسفند ماه 1369( نشریه 101 )
1 - تعریف - واژه های شاهد و ایثارگر در این آئین نامه به شرح زیر تعریف می شوند :
الف - واژه شاهد به فرزند و زوجه شهید ،مفقودالاثر ، اسیر و جانباز 70 درصد و بالاتر اطلاق می شود
. ب - واژه ایثارگر بر یکی از مصادیق زیر اطلاق می شود :
- رزمنده ای که حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشد .
- جانبازی که حداقل 25 درصد نقص عضو داشته باشد .
- آزاده ای که حداقل شش ماه سابقه اسارت داشته باشد .
2 - تبصره الحاقی به ماده 3 : به دانشجوی جانبازی که به علت ادامه درمان نتواند در مهلت تعیین شده برای ثبت نام مراجعه کند اجازه داده می شود ( مشروط بر اینکه گواهی پزشکی معتبری که به تایید کمیسیون پزشکی و یا پزشک معتمد دانشگاه رسیده باشد ارائه نماید )که تازمان حذف و اضافه انتخاب واحد کند .
3 - تبصره الحاقی به ماده 11 : دانشجویان شاهد و ایثارگر می توانند در هر نیمسال حداقل 10 واحد انتخاب نمایند .
4 - تبصره الحاقی به ماده 11 : دانشجوی شاهد و ایثارگری که با گذراندن 8 واحد درسی فارغ التحصیل می شود در صورتی که میانگین نمرات نیمسال ماقبل او حداقل 15 باشد می تواند در دوره تابستانی حداکثر 8 واحد انتخاب نماید .
5 - تبصره الحاقی به ماده 14 : دانشجوی ایثارگری که به دلیل انجام معاینات پزشکی ناشی از صدمات جنگ نتواند در جلسه و یا جلسات امتحانی درس یا دروس گرفته شده شرکت کند با تایید مدارک توسط کمیسیون پزشکی یا پزشک معتمد دانشگاه ، می تواند طبق برنامه ای که از طرف گروه آموزشی ذیربط تعِِیین می شود حداکثر تا پایان نیمسال بعدی در امتحان آن درس یا دروس شرکت نماید در غیر اینصورت درس یا درو س مذکور حذف می شود .
6 - تبصره الحاقی به ماده 16 : تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت دانشجویان شاهد و ایثارگر در کلاس درس و یا در جلسه امتحان با ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه می باشد
7 - تبصره الحاقی به ماده 17 : دانشجوی شاهد و ایثارگر می تواند دو درس نظری خود را تا 5 هفته مانده به پایان نیمسال تحصیلی حذف نماید .مشروط بر اینکه تعداد واحدهای باقیمانده او از 10 واحد کمترنشود .
8 - تبصره الحاقی به ماده 19 : تشخیص قادر نبودن به ادامه تحصیل در نیمسال مورد نظر برای دانشجویان شاهد و ایثارگر با ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه می باشد .
9 - تبصره الحاقی به ماده 23 : مدت زمان امتحان ( میان ترم و پایان ترم )برای دانشجویان جانباز با توجه به وضعیت جسمانی آنها بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی یا پزشک معتمد دانشگاه و تایید ستادامور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه حداکثر تا 2 برابر مدت زمان معمول آن قابل افزایش است .
10 - تبصره الحاقی به ماده 26 : نمرات مردودی سه درس دانشجویان شاغل به تحصیل جانباز با حداقل 35 درصد جانبازی و زوجه جانباز 50 درصد به بالا ( ورودیهای 67 به بعد ) در میانگین نمرات آنان محسوب نمی شود مشروط بر اینکه نمرات هر یک از دروس مزبور پس از اخذ آنها در اولین فرصت ممکن و شرکت در امتحانهای آن کمتر از 12 نباشد .
برای دانشجویان جانبازی که درصد جانبازی آنان بیش از 35 درصد باشد به ازای هر 10 درصد اضافه جانبازی یک درس به درس فوق افزوده می شود ودر هر حال تعداد دروس حذف شده نباید از 5 درس تجاوز نماید .
11 - تبصره الحاقی به ماده 65 : دانشجویان شاهد و ایثارگر می توانند دروس مزبور را با رعایت سایر شرائط در دو نیمسال تکرار کنند .
12 - تبصره الحاقی به ماده 33 : در صورتیکه مرخصی برای درمان صدمات ناشی از جنگ باشد و مدت درمان بیش از یک ماه ادامه یابد و مدارک مربوط مورد تایید کمیسیون پزشکی یا پزشک معتمد دانشگاه باشد آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی شود .
13 - تبصره الحاقی به ماده 46 : برای دانشجویان شاهد و ایثارگر ، نمرات دروس گذرانده شده که در دانشگاه مقصد پذیرفته نشده است در میانگین کل او محاسبه نمی شود .
14 - تبصره الحاقی به ماده 55 : برای دانشجویان شاهد وایثارگر ، گذراندن حداقل 14 واحد درسی کفایت می کند .
15 - تبصره الحاقی به ماده 56 : دانشجویان شاهد و ایثارگر می توانند در صورت موافقت شورای آموزشی دانشگاه فارغ از شرائط احراز رتبه نسبی ، از مقطع بالاتر به مقطع پآئین تر تغییر رشته دهند .
16 - این آئین نامه در 16بند در جلسه شماره 304 مورخ 16/7/74 شورای عالی برنامه ریزی به تصویب رسید و با تصویب آن کلیه مقررات مغایر لغو می گردد
و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است .

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
339
تاریخ تصویب :
1376/02/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :