جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


شماره2398 ـ ق 19/8/1381
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمدخاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح تعیین نمایندگان ناظر مجلس شورای اسلامی برنحوه انعقاد قراردادها در دستگاه های اجرائی که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 29/7/1381 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصدوبیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی
شماره41061 23/8/1381
کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتی
قانون نحوه نظارت مجلس شورای اسلامی بر انعقاد قراردادها در دستگاه های اجرائی که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و نهم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/8/1381 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2398ـ ق مورخ 19/8/1381 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد.
رئیس جمهورـ سیدمحمدخاتمی
به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات در عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی ، کلیه دستگاه های اجرائی کشور ، مذکور در ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب27/11/1380 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی که مبادرت به عقد قرارداد به مبلغ بیش ازبیست میلیون ( 000/000/20 ) دلار یا معادل آن به صورت استقراض نقدی ، یوزانس ، بیع متقابل ، فاینانس و یا هرنوع شیوه تامین مالی دیگر مینمایند ، مکلفند در کلیه مراحل قراردادهای مذکور ، کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی و حسب مورد کمیسیونهای تخصصی مربوطه در مجلس شورای اسلامی را از نحوه اقدام مطلع نمایند. کمیسیونهای تخصصی مجلس مکلفند در اجرای بند (6) ماده (33) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 18/7/1378 اقدام لازم به عمل آورند. کلیه دستگاه های اجرائی فوق الذکر موظفند اطلاعات لازم را در اختیار کمیسیونهای مربوطه قراردهند. وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در پایان هرسال لیست قراردادهای منعقده خارجی توسط دستگاه های فوق الذکر را با ذکر نوع قرارداد و مبلغ آن و نوع تعهد ایجاد شده تهیه و به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
قانون فوق مشتمل برماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و نهم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/8/1381 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی

---------------------------------------------

شماره1618 17/1/1384
روزنامه رسمی کشور
نظر به اینکه 2 مورد قانون و 17 مورد مصوبه هیات وزیران ( به شرحی که در نامه شماره 66477 مورخ 14/11/1383 اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ذکرشده تصویر پیوست است) به لحاظ عدم ارسال رونوشت تعدادی از آنها در روزنامه منتشر نشده است علیهذا مقتضی است (باتوجه به ابلاغ قوانین یاد شده با امضای ریاست محترم جمهوری به دستگاه های اجرائی و نیز ابلاغ مصوبات مزبور به ترتیب مقرر در اصل 138 قانون اساسی) ، نسبت به انتشار آنها اقدام لازم معمول نمائید.
معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور ـ مجید انصاری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1381/07/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :