جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


شماره33480/ت31436ه- 13/8/1383
وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/8/1383 بنا به پیشنهاد شماره 92203 مورخ 28/6/1383 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری ازتجمل گرایی - مصوب1370- تصویب نمود:
1- برگزاری دوازدهمین گردهمایی بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران توسط انجمن دندانپزشکی ایران از محل اعتبارات ریالی دستگاه مربوط مجاز است.
2- انجمن یاد شده می‎تواند از کمکها و هدایای داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این امر اختصاص یافته است در چارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید.
3- هزینه های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در گردهمایی پرداخت می‎شود.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17389
تاریخ تصویب :
1383/08/10
تاریخ ابلاغ :
1383/08/16
دستگاه اجرایی :
موضوع :