جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


شماره35765/ت31457 ه- 13/8/1383
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/8/1383 بنا به پیشنهاد شماره 6908/16 مورخ 31/6/1383 تحقیقات و فناوری" href="/tags/27012/وزارت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری/" class="link">وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری ازتجمل گرایی - مصوب1370- تصویب نمود:
1- برگزاری نهمین گردهمایی بین المللی ابر ساختارهای جبری و کاربردهای آن توسط دانشگاه مازندران از محل اعتبارات ریالی دستگاه مربوط مجاز است.
2- دانشگاه یاد شده می‎توانند از کمکها و هدایای داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این امر اختصاص یافته است در چارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید.
3 - هزینه‎های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در گردهمایی پرداخت می‎شود.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17389
تاریخ تصویب :
1383/08/10
تاریخ ابلاغ :
1383/08/16
دستگاه اجرایی :
موضوع :