جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


شماره29587/ت31298ه- 13/8/1383
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/8/1383 بنا به پیشنهاد شماره 5911/16 مورخ 1/6/1383 تحقیقات و فناوری" href="/tags/27012/وزارت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری/" class="link">وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری ازتجمل گرایی - مصوب1370- تصویب نمود:
1- برگزاری پنجمین گردهمایی بین المللی اقتصاد کشاورزی آسیا توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان مجاز است.
2- دانشگاه یاد شده می‎تواند از کمکها و هدایای داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این امر اختصاص یافته است در چارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید.
3- هزینه های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در گردهمایی پرداخت می‎شود.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17389
تاریخ تصویب :
1383/08/10
تاریخ ابلاغ :
1383/08/16
دستگاه اجرایی :
موضوع :