جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


به تاریخ :23/9/73
شماره دادنامه :28/9/73-563
مرجع رسیدگی :شعبه 2دادگاه حقوقی یک تهران
خواهان :امان الله
خوانده :آقای سعدالله
خواسته :تجدیدنظر
رای دادگاه
خواسته دعوای آقای امان اله بشرح دادخواست تقدیمی مطالبه مبلغ دو میلیون وپانصدهزارریال به استنادیک فقره چک بااحتساب خسارات دادرسی می باشدکه باتوجه به محتویات پرونده نظربه اینکه مستنددعوی خواهان یک فقره چک به مبلغ دومیلیون وپانصدهزارریال منتسب بخوانده بوده که باتوجه به مدافعات وکیل خوانده درجلسه دادرسی صحت واصالت آن محرزوبقااصل آن دریدخواهان باتوجه به گواهینامه عدم پرداخت صادره ازبانک محال علیه دلالت براشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان درمطالبه وجه خواسته داردوبا عنایت به اینکه مدافعات وکیل خوانده درجلسه دادرسی مبنی براینکه چک مستنددعوی به انضمام دوفقره چک بابت یک معامله وبیع فاسددراختیار شخصی بنام آقای فیروزقرارگرفته که علیه نامبرده وفروشندگان اولیه شکایت کیفری اقامه شده وپس ازصدورقرارمجرمیت وکیفرخواست علیه فروشندگان اولیه پرونده امردرشعبه 177دادگاه کیفری 2تهران درجریان رسیدگی قرار داردوشخص یادشده که دارنده چک مستنددعوی بوده به لحاظ فاسدبودن بیع نمی توانسته چک مذکورهیچگونه بدهی نداشته وخواهان استحقاق مطالبه وجه آنراازموکلش ندارد،موجه نمی باشدزیراهرچندوکیل خواهان درتوضیحات بعدی خودمنکردریافت چک مستنددعوی ازشخص نامبرده گردیده ومدعی شده که چک مذکورازطرف شخص دیگری به موکلش منتقل گردیده است ولی آنچه که از مراتب ادعائی وکیل خوانده وتوضیحات بعدی وکیل خواهان احرازمی گردداین است که چک مستنددعوی بدواازطرف خوانده بنام خواهان وبه حساب وی صادر نگردیده بلکه خوانده ،این چک رادروجه شخص دیگری صادرنموده ومتعاقبااین چک ازطرف دارنده آن بخواهان واگذارشده است وبه این ترتیب خواهان دارنده اولیه چک مستنددعوی نمی باشدوچون بین خواهان وخوانده فقط رابطه برواتی برقراربوده ولزوم سرعت واطمینان درتجارت ایجاب می نمایدکه دارنده اسنادتجاری که ازطرف غیرصادرکننده آن به وی منتقل گردیده درمقابل کلیه ایرادات صادرکننده آن مصون باشدوبه عبارت دیگردرمقابل چنین اشخاصی ایرادات صادرکننده اسنادتجارتی غیرقابل استنادباشدوفقط بین صادرکننده اسنادتجاری ودارنده اولیه آنهاکه رابطه پایه ای ومعاملاتی برقراربوده کلیه ایرادات صادرکننده اسنادتجاری درمقابل دارنده اولیه آنهاقابلیت استنادورسیدگی راخواهدداشت وبین خواهان وخوانده هیچگونه رابطه پایه ای ومعاملاتی وجودنداردلذابه فرض اینکه چک مستنددعوی بابت معامله فاسدی به دارنده اولیه آن تسلیم شده باشداین امرهیچگونه خلل و خدشه ای به حقوق خواهان دعوی واردنساخته ومشارالیه به هرحال استحقاق مطالبه وجه چک راداشته وخوانده قانوناملزم به پرداخت وجه چک به مشارالیه می باشدواگرنامبرده برای خودمدعی حقی درخصوص موردباشد می تواندبه دارنده اولیه آن مراجعه ودرمقام استیفاحقوق خودبرآید.بنابر این مدافعات وکیل خوانده موجه نبوده وپرونده کیفری استنادی وی به لحاظ عدم تاثیردرقضیه قابلیت توجه ورسیدگی راندارد.بنابه مراتب دادگاه با احرازحقانیت خواهان دعوی مطروحه راثابت وموجه تشخیص وبه استنادماده 357قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیون وپانصدهزارریال وجه بابت اصل خواسته ومبلغ 121125ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله درحق خواهان صادرواعلام می نماید.رای صادره حضوری محسوب وظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظردردیوانعالی کشوراست .
رئیس شعبه 2دادگاه حقوقی یک تهران -عباسیان

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای حقوقی ، صفحه 55تا56
نشرمیزان ، تابستان 1374

33
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
563
تاریخ تصویب :
1373/09/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :