جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


شماره41003/ت31614 ه - 10/8/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی‎ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/8/1383 بنا به پیشنهاد شماره 134938/101 مورخ 26/7/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی‎ایران تصویب نمود: آئین نامه اجرائی بندهای ( ب ) ، ( پ ) ، ( ت ) ، ( ث ) ، ( ج ) ، ( چ ) ، ( ر ) ، ( ژ ) ، ( ض ) و( ظ ) تبصره ( 3 ) قانون بودجه سال 1383 کل کشور ، موضوع تصویب نامه شماره 15775/ت30686ه - مورخ 31/3/1383 به شرح زیر اصلاح می گردد:
1 - جداول شماره (3) ، (4) ، (5) و (6) پیوست ، جایگزین جداول شماره (3) ، (4) ، (5) و (6) پیوست آیین نامه یادشده می شود.
2 - متن زیر به انتهای تبصره ماده (5) اضافه می گردد:
(بازپرداخت تسهیلات بابت تعدیل نیروی انسانی مازاد شرکتهای مذکور در ردیف (4) ، مطابق مفاد بندهای (2) و (3) تصمیم نامه شماره 29871/28494 مورخ 7/11/1382 هیئت وزیران صورت می گیرد.)
3 - مواد (19) و (22) به شرح زیر تغییر می یابد:
(ماده19 - مهلت معرفی طرحهای سرمایه گذاری متقاضی استفاده از تسهیلات ملی این آیین نامه به بانکهای عامل ، پایان خرداد ماه سال 1384 و مهلت عقد قرارداد بین متقاضیان و بانکهای عامل پایان آذرماه سال 1384 می باشد.
ماده22 - زمان تصویب طرح در کارگروه برنامه ریزی شهرستان و معرفی به‎بانکهای عامل تا پایان تیرماه سال 1384 و زمان عقد قرارداد تا پایان آذرماه سال 1384 خواهد بود.)
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17389
تاریخ تصویب :
1383/08/06
تاریخ ابلاغ :
1383/08/16
دستگاه اجرایی :
موضوع :