جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


شماره 89725/56 30/8/1383
حضرت حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه موافقتنامه دوجانبه درخصوص کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری ، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان که از سوی دولت به شماره 40942/29393 مورخ 22/7/1382 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 3/8/1383 مجلس عیناً تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید ، دراجرای اصل یکصد وبیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
شماره 48849 8/9/1383
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون موافقتنامه دوجانبه درخصوص کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری ، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم آبان ماه یکهزاروسیصدوهشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/8/1383 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 89725/56 مورخ 30/8/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‎گردد .
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی
قانون موافقتنامه دوجانبه درخصوص کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری ، تحقیق ومبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان
ماده واحده - موافقتنامه دوجانبه درخصوص کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری ، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان مشتمل بر یک مقدمه و بیست‎ویک ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود .
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه دوجانبه درخصوص کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری ، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری بلغارستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان که از این پس تحت عنوان طرفهای متعاهد نامیده می شوند:
 باعنایت به زیان آوربودن نقض قوانین گمرکی برای منافع اقتصادی ، تجاری ، مالی ،فرهنگی و اجتماعی دو دولت؛
 باتوجه به اهمیت حصول اطمینان از تعیین دقیق حقوق و عوارض گمرکی ، مالیاتها و سایر هزینه های وصول شده درخصوص واردات یا صادرات کالا و اجرای صحیح مقررات راجع به ممنوعیت ها ،
محدودیتها و کنترل ؛
 با اعتقاد به اینکه تلاش برای جلوگیری از نقض قوانین گمرکی و کوشش به منظورحصول اطمینان از اینکه وصول صحیح حقوق و عوارض و مالیاتهای ورودی و صدوری ازطریق همکاری بین گمرکات آنان می تواند مؤثرتر انجام شود؛
 با مدنظر قراردادن این امر که داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر و مواد روانگردان وپیش ماده ها برای سلامت عموم جامعه ایجاد خطر می کند؛ با درنظرگرفتن کنوانسیون های بین المللی مربوط لازم الاجرا برای طرفهای متعاهد که مشوق همکاری دوجانبه بوده و نیز توصیه شورای همکاری گمرکی مورخ 15/9/1332هجری شمسی مطابق با پنجم دسامبر 1953 میلادی راجع به کمک متقابل اداری ؛
 همچنین با درنظرگرفتن مفاد کنوانسیون واحد راجع به مواد مخدر مورخ 10/1/1340 هجری شمسی مطابق با 30 مارس 1961 میلادی و پروتکل اصلاحی 1351 هجری شمسی مطابق با 1972 میلادی کنوانسیون واحد راجع به مواد مخدر مورخ 1340 هجری شمسی مطابق با 1961 میلادی ، کنوانسیون مواد روانگردان مورخ 2/12/1349 هجری شمسی مطابق با 21 فوریه 1971 میلادی و کنوانسیون مبارزه باقاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مورخ 29/9/1367 هجری شمسی مطابق با20 دسامبر 1988 میلادی .
 در موارد زیر موافقت نمودند:
ماده 1 - تعاریف
 از لحاظ این موافقتنامه :
 الف - ( گمرک ) به معنی :  در جمهوری اسلامی ایران به معنای گمرک جمهوری اسلامی ایران .  در جمهوری بلغارستان مؤسسه گمرک ملی در وزارت دارایی می باشد .
 ب - ( تخلف گمرکی ) به معنی : هرگونه نقض قانون گمرکی و مبادرت به هرگونه نقض این قوانین می باشد .
 ج - ( قوانین گمرکی ) به معنی : مقررات تصویب شده به موجب قوانین یا مقررات مربوط به واردات ، صادرات و ترانزیت کالا و روش های پرداخت اطلاق می‎گردد ، خواه مربوط به حقوق و عوارض گمرکی ، مالیاتها ، تعرفه های ترجیحی و سایر هزینه ها باشد ، خواه در ارتباط با اقدامات ناشی از ممنوعیت ، محدودیت یا کنترل که توسط گمرکات طرفهای متعاهد به اجرا درآمده باشد .
 د - ( شخص ) به معنی : یک شخص حقیقی یا حقوقی است .
 ه - ( داده های شخصی ) به معنی : داده های راجع به یک شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی می باشد .
 و - ( اطلاعات ) به معنی : هرگونه داده ها ، اسناد ، گزارشات ، نسخه های گواهی شده یا تصدیق شده مربوط به آنها یا سایر مکاتبات می باشد .
 ز - ( اطلاعات تحلیلی ) به معنی : اطلاعات پردازش شده یا تجزیه و تحلیل شده که حکایت از اشاره به یک تخلف گمرکی دارد .
 ح - ( گمرک درخواست کننده ) به معنی : گمرکی که درخواست کمک می کند .
 ط - ( گمرک درخواست شونده ) به معنی : گمرکی که از او درخواست کمک می شود .
 ی - ( مواد مخدر) به معنی : هر ماده طبیعی یا مصنوعی مندرج در فهرست های (1) و (2) کنوانسیون واحد راجع به مواد مخدر مورخ 1340 هجری شمسی مطابق با 1961میلادی (همراه با اصلاحیه های مربوطه ) .
 ک - ( مواد روانگردان ) به معنی : هر ماده طبیعی یا مصنوعی مندرج در فهرست های (1) ، (2) ، (3) و (4) کنوانسیون مواد روانگردان مورخ 1349 هجری شمسی مطابق با1971 میلادی .
 ل - ( پیش ماده ) به معنی : مواد شیمیایی کنترل شده طبیعی یا مصنوعی مورداستفاده در تولید مواد مخدر و مواد روانگردان که مندرج در فهرست های (1) و (2)کنوانسیون سازمان ملل متحد مورخ 1367 هجری شمسی مطابق با 1988 میلادی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان است .
 م - ( تحویل کنترل شده ) به معنی : استفاده از روشهای پیش بینی شده برای صدور ، انتقال یا ورود مواد مخدر ، مواد روانگردان و پیش ماده ها به قلمرو یک کشور یا کشورها ، به طور غیر قانونی یا مشکوک به ارسال غیرقانونی با آگاهی یا تحت کنترل و نظارت مقامات ذی صلاح این کشورها و با هدف شناسایی و کشف مرتکبین این جرائم است .
 ن - ( قلمرو گمرکی ) به معنی :  برای جمهوری اسلامی ایران : قلمرو گمرکی تعریف شده در فرهنگ سازمان جهانی گمرک .
 برای جمهوری بلغارستان : قلمرو گمرکی تعریف شده در بند (22) ماده (1) درمقررات ضمیمه در قانون گمرک جمهوری بلغارستان .
ماده 2 - حیطه شمول موافقتنامه
1 - طرفهای متعاهد ، از طریق گمرکات خود و مطابق با مقررات تنظیم شده در این موافقتنامه ، براساس قوانین ملی خود اقدامات زیر را به عمل خواهند آورد:
 الف - اتخاذ تدابیری به منظور تسهیل و تسریع در حمل کالا و مسافر .
 ب - کمک متقابل در جهت تحقیق در جلوگیری از مبارزه با تخلف از قوانین گمرکی .
 ج - در صورت درخواست ، کمک به یکدیگر ، در ارائه اطلاعات خام یا تحلیلی که در اجراء و رعایت قوانین گمرکی مورد استفاده قرار می گیرد .
 د - تلاش به منظور کمک به یکدیگر در تحقیق ، تدوین و آزمایش تشریفات جدیدگمرکی ، آموزش و مبادله کارکنان و سایر مسائلی که ممکن است نیاز به تلاش مشترک آنان باشد .
 ه - سعی در هماهنگی و یکسان سازی سیستم های گمرکی ، بهبود روشهای گمرکی و حل و فصل مسائل اجرایی و در ارتباط با گمرکات براساس کنوانسیون بین المللی گمرکی که طرفهای متعاهد عضو آن هستند .
 2 - کمکهای متقابل در چارچوب این موافقتنامه را بایستی طبق قوانین مورد اجرادر قلمرو گمرکی کشور گمرک درخواست شونده و در حیطه صلاحیت و امکانات آن ، انجام داد .
 3 - هیچ یک از مقررات این موافقتنامه نبایستی به گونه ای تفسیر گردد که اعمال آنها روند کمکهای متقابل بین طرفهای متعاهد را محدود سازد .
 4 - این موافقتنامه منحصراً به منظور ارائه کمک متقابل اداری مابین طرفهای متعاهد تنظیم شده است . مقررات این موافقتنامه هیچگونه حقی برای اشخاص خصوصی ، برای کسب ، جلوگیری از ارائه یا مستثنی شدن هرگونه مدرکی ایجاد نمی کند یامانع اجرای هیچ درخواستی نمی شود .
ماده 3 - نحوه همکاری و کمک متقابل
گمرکات طرفهای متعاهد بنا به درخواست یا به ابتکار خود اقدامات زیر را به ‎عمل خواهند آورد:
 الف - فراهم کردن کلیه اطلاعات خام و تحلیلی لازم طبق مقررات این موافقتنامه برای یکدیگر .
 ب - تبادل تجربیات مربوط به اقدامات خود و تبادل اطلاعات در مورد روشها ، وسایل و شیوه های جدید ارتکاب تخلفات .
 ج - مطلع ساختن یکدیگر در مورد تغییرات اساسی در قوانین گمرکی ، وسایل فنی کنترل و روش های استفاده از این وسایل و همچنین مذاکره در مورد سایر مسایل موردعلاقه طرفها .
ماده 4 - آسان سازی تشریفات گمرکی
1 - گمرکات طرفهای متعاهد برحسب توافق متقابل ، اقدامات لازم برای بهبود تشریفات گمرکی به منظور تسهیل و تسریع در جابجایی کالا و مسافر بین قلمروهای گمرکی خود به عمل خواهند آورد .
 2 - گمرکات طرفهای متعاهد می توانند فرمهای ذی ربط اسناد گمرکی به ‎زبان انگلیسی را علاوه بر فرمهای به زبانهای ملی خود به رسمیت بشناسند .
ماده 5 - نظارت بر اشخاص ، کالاها و وسایل حمل و نقل و حمل و نقل غیرقانونی کالاهای مشخص
گمرک درخواست شونده بنا به تقاضای گمرک درخواست کننده به ویژه اطلاعات زیر را فراهم خواهد کرد:
 الف - آیا کالاهایی که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده واردمی شوند به طور قانونی از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده صادر شده اند .
ب - آیا کالاهایی که از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده صادر می شوند ، به طور قانونی به داخل قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده واردشده اند و در مورد رویه گمرکی (درصورت وجود) ، تحت کدام رویه کالا قرارداده شده اند .
ج - آیا کالاهای ترانزیتی در قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد به طور قانونی ترانزیت شده اند .
 ماده 6 -  گمرک درخواست شونده ، بنا به تقاضا ، اطلاعات خام و تحلیلی را در موارد زیرفراهم کرده و نظارت روی آنها خواهد داشت :
الف - اشخاص شناخته شده برای گمرک درخواست کننده که مرتکب تخلف گمرکی شده اند یا مظنون به انجام آن هستند ، مخصوصاً اشخاصی که به قلمرو گمرکی طرف متعاهدی که از او درخواست شده ، وارد یا خارج می شوند .
ب - کالاهای درجریان حمل ، تردد پستی یا موجود در انبار ، که گمرک درخواست کننده اعلام می کند که مظنون به دادوستد غیرقانونی به سوی قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده هستند .
ج - وسایط حمل و نقلی که از سوی گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده درارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد هستند .
د - اماکنی که از سوی گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد هستند .
ه - جابجایی سلاح ، مهمات ، موادمنفجره و هسته ای و نیز سایر موادی که برای محیط زیست و سلامت عمومی خطرناک هستند .
و - جابجایی اشیاء هنری و عتیقه که دارای ارزش مهم تاریخی ، فرهنگی ، یا باستان شناسی برای یکی از طرفهای متعاهد هستند .
ز - جابجایی کالاهایی که مشمول حقوق و عوارض گمرکی بالایی هستند .
ح - اطلاعات آماری مربوط به فعالیتهای گمرکی .
ط - جابجایی کالاهای دارای اهمیت خاص و استراتژیک که طبق فهرست های توافق شده بین گمرکات طرفهای متعاهد مشمول موانع غیر تعرفه ای می گردند .
ی - جابجایی مواد مخدر ، مواد روانگردان ، پیش ماده ها ، مواد سمی ، رادیواکتیو ونیز مواد خطرناک برای محیط زیست و سلامت عموم .
 ماده 7 - تحویل کنترل شده
 1 - گمرکات طرفهای متعاهد می توانند ، طبق مقررات جاری از طریق توافق وترتیبات متقابل روش تحویل کنترل شده کالاها را با هدف شناسایی اشخاص ذی مدخل در قاچاق کالاها و اشیاء فوق ، مانند مواد مخدر ، مواد روانگردان و پیش ماده ها انجام دهند .
2 - محموله های غیرقانونی را که در مورد تحویل کنترل شده آنها توافق می شود ،می توان با توافق متقابل مقامات صلاحیتدار متوقف کرده و اجازه ادامه مسیر را به طوردست نخورده همراه با مواد مخدر و مواد روانگردان داده ، یا به طور جزئی و کلی برداشته یا جایگزین کرد .
3 - تصمیمات درخصوص استفاده از تحویل کنترل شده بایستی مورد به‎مورد اتخاذ شود و در صورت لزوم ، گمرکات طرفها می توانند در مورد مسائل مالی و چگونگی اجرای آن به توافق برسند .
 ماده 8 - مبادله اطلاعات خام یا تحلیلی
 1 - گمرکات طرفهای متعاهد به ابتکار خود یا بنا به درخواست ، اطلاعات خام وتحلیلی را که به حصول اطمینان از اجرای صحیح موارد زیر کمک می کند برای یکدیگرفراهم خواهند کرد:
الف - وصول حقوق گمرکی و هرگونه عوارض تعیین شده دیگر به وسیله گمرکات به ویژه ارائه اطلاعاتی که می تواند به تعیین ارزش گمرکی صحیح کالا و یا تعیین تعرفه آنهاکمک کند .
ب - اجرای محدودیتها یا ممنوعیت های واردات ، صادرات و ترانزیت یا معافیت از حقوق و عوارض گمرکی و سایر عوارض .
ج - اجرای قوانین ملی در مورد مبدأ کالاها .
2 - چنانچه گمرک درخواست شونده به اطلاعات مورد درخواست دسترسی نداشته باشد باید درست مثل اینکه این اطلاعات را برای خود تهیه می نماید ، نسبت به تهیه آن برای طرف مقابل طبق قوانین ملی خود اقدام نماید .
 ماده 9 - اطلاعات پیرامون فعالیتها
گمرک هر یک از طرفهای متعاهد باید به ابتکار خود یا بنا به درخواست ، به گمرک طرف متعاهد دیگر اطلاعات خام و تحلیلی ضروری پیرامون تخلفات از قانون گمرکی جاری در قلمرو گمرکی طرف متعاهد دیگر به ویژه در موارد ذیل را ارائه نماید:
الف - اشخاص شناخته شده یا مظنون به ارتکاب تخلف از قانون گمرکی جاری درقلمرو گمرکی طرف متعاهد دیگر .
ب - کالاهای شناخته شده یا مظنون به استفاده در داد و ستد غیرقانونی .
ج - وسایل حمل و نقل شناخته شده یا مظنون به استفاده در ارتکاب به تخلف ازقانون گمرکی جاری در قلمرو گمرکی طرف متعاهد دیگر .
د - معاملات انجام شده یا برنامه ریزی شده که سبب یا احتمالاً سبب یک تخلف گمرکی می شود .
 ماده 10 - پرونده ها و اسناد
1 - گمرک یک طرف متعاهد به ابتکار خود یا بر حسب درخواست ، نسخ تأیید شده اسناد حاوی کلیه اطلاعات راجع به فعالیتهای انجام شده یا برنامه ریزی شده موجود را که موجب یا به نظر می رسد موجب تخلف از قوانین گمرکی حاکم در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر می گردد ، دراختیار گمرک طرف متعاهد دیگر قرار می دهد .
2 - اسناد پیش بینی شده در این موافقتنامه را می توان با اطلاعات خام و تحلیلی کامپیوتری تهیه شده به هر شکل برای این منظور جایگزین کرد . کلیه اطلاعات موردنیازبرای تفسیر یا استفاده از مطالب بایستی همزمان ارائه شوند .
3 - پرونده ها و اسناد اصلی را می توان صرفاً در مواردی که نسخ تأیید شده کافی نباشد ، درخواست کرد .
4 - پرونده ها و اسناد دریافت شده از گمرک طرف متعاهد دیگر بایستی در اولین فرصت عودت داده شوند .
 ماده 11 - تحقیقات
 1 - چنانچه گمرک یک طرف متعاهد درخواست نماید ، گمرک طرف متعاهد دیگرکلیه تحقیقات رسمی راجع به عملیاتی که با قوانین گمرکی حاکم در قلمرو گمرکی کشوردرخواست کننده مغایر هستند یا به نظر می رسد که مغایر باشند آغاز خواهد کرد . نتیجه این تحقیقات دراختیار گمرک درخواست کننده قرار داده می شود .
2 - این تحقیقات مطابق با قوانین حاکم در قلمرو گمرکی گمرک درخواست شونده انجام خواهد شد . گمرک درخواست شونده این تحقیقات را به نام و از طرف خود انجام می دهد .
3 - مأمورین گمرک یک طرف متعاهد ، در موارد خاص ، با توافق گمرک طرف متعاهد دیگر ، می توانند هنگام تحقیق در مورد نقض قوانین گمرکی حاکم در قلمرو گمرکی گمرک درخواست کننده ، در خاک آن کشور حضور داشته باشند ، آنها باید سمت اداری خود را ثابت نمایند .
4 - مأمورین گمرک طرف متعاهد درخواست کننده که طبق بند (3) در قلمروگمرکی طرف متعاهد درخواست شونده حضور دارند باید فقط در حد مشاور عمل نموده و نمی توانند با کسانی که مورد بازپرسی قرارگرفته اند گفت وگو کنند یا در هیچ یک ازفعالیتهای تحقیقاتی شرکت نمایند آنها بایستی در هر زمان مدارکی دال بر اینکه در سمت اداری خود هستند ارائه نمایند . آنها نباید لباس فرم پوشیده و سلاح حمل کنند .
5 - به درخواست کتبی ، مأموران ویژه ای که توسط گمرک درخواست کننده تعیین شده اند ، می توانند با اجازه گمرک درخواست شونده و نیز با رعایت شروط تعیین شده توسط گمرک اخیر ، به منظور تحقیق در مورد یک تخلف گمرکی :
الف - به اسناد و دفاتر ثبت و سایر داده های مربوطه گمرک درخواست شونده مراجعه و هر نوع اطلاعات مربوط به تخلف گمرکی مزبور را استخراج نمایند .
ب - از اسناد دفاتر ثبت و هر نوع داده های در ارتباط با آن تخلف گمرکی نسخه برداری نمایند .
ج - در تحقیقات انجام شده توسط گمرک درخواست شونده در قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده که مربوط به گمرک درخواست کننده است حضور یابند .
 ماده 12 - کارشناسان  درصورت درخواست گمرک یک طرف متعاهد ، گمرک طرف متعاهد دیگر می تواندبه مأمورین خود با رضایت آنها اختیار دهد تا به عنوان کارشناسان یا شهود نزد طرف درخواست کننده به گونه ای که قوانین ملی آنها تجویز کرده حضور یابند . این مأمورین مدارکی را که در حین انجام وظایف خود بدست آورده اند ، ارائه خواهند داد .
 ماده 13 -  1 - گمرک درخواست کننده موظف است کلیه تدابیر لازم را برای حفاظت از امنیت شخصی مأمورین موضوع مواد (11) ، (12) و (19) در خلال اقامتشان در قلمرو کشورخود اتخاذ نماید . هزینه حمل و نقل و هزینه های روزانه این مأمورین به عهده گمرک درخواست کننده است .
2 - این مأمورین درمدت اقامت در کشور طرف درخواست شونده ، باید از حفاظت یکسان و مشابه با مأمورین گمرکی طرف متعاهد دیگر طبق قانون جاری آن برخوردار بوده و همچنین درصورت انجام هر تخلفی مسؤول آن هستند .
 ماده 14 - استفاده از اطلاعات خام و تحلیلی
 1 - اطلاعات خام و تحلیلی دریافت شده به موجب این موافقتنامه بایستی منحصراً برای اهداف این موافقتنامه به کاربرده شوند . مگر اینکه گمرک فراهم کننده آنها با ارسال یا استفاده از آن برای مقاصد دیگر صریحاً موافقت نماید .
2 - اطلاعات خام و تحلیلی پیرامون حمل و نقل غیرقانونی مواد مخدر ، مواد روانگردان و پیش ماده ها را می توان به سایر مقامات دولتی طرف های متعاهد که مسؤول نظارت بردارو ، تقلب و حمل و نقل غیرقانونی مواد مخدر ، مواد روانگردان و پیش ماده هاهستند ارائه کرد .
3 - اطلاعات خام و تحلیلی دریافتی توسط گمرک هر یک از طرفهای متعاهد به‎‏هرشکل ، طبق این موافقتنامه ، باید در گمرک دریافت کننده این اطلاعات خام و تحلیلی ازهمان میزان حفاظت به کارگرفته شده طبق قانون ملی گمرک درخواست شونده برخوردارگردند .
4 - تحقیقات باید مطابق با قانون جاری در قلمرو طرف درخواست شونده صورت گیرد . گمرک درخواست شونده باید به گونه ای عمل نماید که گوئی این تحقیقات را برای خود انجام می دهد .
 ماده 15 - موارد استثناء از تعهد ارائه کمک
 1 - چنانچه گمرک یکی از طرفهای متعاهد تشخیص دهد که انجام درخواست به حاکمیت ، امنیت ، نظم عمومی یا هرگونه منافع اساسی دیگر کشورش لطمه وارد می سازد ، می تواند از ارائه کمک جزئاً یا کلاً ، امتناع ورزد یا ارائه آن را موکول به شرایط یا مقررات خاصی نماید .
2 - گمرک درخواست شونده می تواند به دلیل اینکه ارائه کمک درخواستی می تواند موجب لطمه به تحقیقات ، پیگیری یا اقدامات مربوطه در حال انجام شود ارائه کمک را به تعویق اندازد در چنین حالتی گمرک درخواست شونده باید با گمرک درخواست کننده برای تعیین شرایطی که جهت ارائه کمک لازم می داند ، گفت وگو کند .
3 - چنانچه از مساعدت امتناع شود ، بایستی بدون فوت وقت ، تصمیمات و دلایل رد درخواست به صورت کتبی به گمرک درخواست کننده اطلاع داده شود .
4 - چنانچه گمرک یکی از طرفهای متعاهد درخواست کمکی را نماید که خود قادر به ارائه آن نباشد ، بایستی این موضوع را در متن درخواست خود قید نماید . انجام چنین درخواستی به تشخیص گمرک درخواست شونده خواهد بود .
 ماده 16 - نحوه و موضوع درخواستهای کمک
 1 - درخواست های به موجب موافقتنامه حاضر بایستی به صورت کتبی ارائه شود .اسناد لازم برای اجرای چنین درخواست هایی باید همراه درخواست باشد . در مواقعی که شرایط ایجاب کند درخواست شفاهی نیز پذیرفته می شود ولی بایستی فوراً به صورت کتبی تأیید شود .
2 - درخواست هایی که متعاقب با بند (1) این ماده صورت می گیرد باید شامل اطلاعات زیر باشند:
الف - گمرک درخواست کننده .
ب - نوع تدابیر درخواست شده .
ج - هدف و دلیل درخواست .
د - قوانین و سایر عوامل قانونی مربوط .
ه - دقیق ترین و مفصل ترین اطلاعات درخصوص دلایل مربوط به تحقیقات .
و - خلاصه ای از حقایق مربوط .
3 - درخواست ها به زبان رسمی کشور گمرک درخواست شونده یا به زبان انگلیسی ارائه خواهد شد .
4 - در صورتی که درخواستی واجد شرایط رسمی نباشد ، اصلاح و یا تکمیل آن را می توان درخواست کرد .
 ماده 17 - کمک فنی
 گمرکات طرف های متعاهد در زمینه مسائل گمرکی ذیل کمک های فنی دراختیاریکدیگر قرار خواهند داد:
الف - تبادل مأمورین گمرک به منظور آشنایی با وسایل پیشرفته برای کنترل گمرکی مورد استفاده .
ب - مبادله اطلاعات و تجربه در به کارگیری تجهیزات فنی و کنترل .
ج - آموزش و آموزش مجدد مأمورین گمرک .
د - تبادل کارشناسان مطلع در زمینه مسایل گمرکی .
ه - مبادله اطلاعات ویژه ، علمی و فنی مربوط به اجرای مقررات گمرکی .
 ماده 18 - هزینه ها
1 - هزینه های متحمل شده توسط گمرک درخواست شونده که مربوط به اجرای درخواست به موجب این موافقتنامه است برعهده گمرک درخواست شونده خواهد بودبه جز هزینه ها و مقرری های پرداخت شده به کارشناسان و شهود و مترجمین متون و مترجمین همزمان غیرعضو کارمندان دولتی .
2 - جبران هزینه های مربوط به اجرای مفاد ماده (17) موافقتنامه حاضر منوط به مذاکرات جداگانه بین گمرکات خواهد بود .
 ماده 19 - اجراء موافقتنامه
 1 - کمک های پیش بینی شده در این موافقتنامه مستقیماً توسط گمرکات طرفهای متعاهد ارائه می شود . این گمرکات به طور دوجانبه درخصوص ترتیبات تفصیلی برای این منظور ، توافق خواهند کرد .
2 - اطلاعات خام و تحلیلی مذکور در این موافقتنامه به مأمورین ویژه ای که برای این منظور توسط هر یک از گمرکات تعیین شده اند ، ارائه خواهد شد . فهرست مأمورینی که بدین ترتیب تعیین شده اند دراختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد .
3 - گمرکات باید تدابیری اتخاذ نمایند تا مأمورینی که مسؤول تحقیقات یا مبارزه باتخلفات گمرکی هستند قادر باشند با یکدیگر و سالی حداقل یک بار و به تناوب در قلمروگمرکی یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار نمایند .
4 - گمرکات کوشش خواهند کرد تا با توافق طرفین هرگونه مشکل یا تردید ناشی ازتفسیر یا اجرای موافقتنامه را برطرف کنند .
5 - اختلافاتی که برای آنها هیچ راه حلی پیدا نمی شود ، از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد .
 ماده 20 - حیطه شمول موافقتنامه
 این موافقتنامه در قلمرو گمرکی دو کشور قابل اجراء خواهد بود .
 ماده 21 - لازم الاجراءشدن
 1 - این موافقتنامه در شصتمین روز از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی مبنی برطی شدن کلیه مراحل قانون داخلی لازم برای لازم الاجراء شدن آن ، توسط طرفهای متعاهد ، لازم الاجراء خواهد شد .
2 - این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد می گردد و تا شش ماه بعد از تاریخ اطلاعیه کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک یکی از طرفهای متعاهد درخصوص تمایل خودبه فسخ این موافقتنامه لازم الاجراء خواهد بود .
منعقده در 15 می 2002 میلادی مطابق با بیست و پنجم اردیبهشت ماه 1381هجری شمسی در دو نسخه و به زبانهای فارسی ، بلغاری و انگلیسی که کلیه نسخه ها دارای اعتبار یکسان می باشند . در صورت بروز اختلاف در تفسیر بین متون فارسی و بلغاری ، متن انگلیسی ملاک خواهد بود .
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری بلغارستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ویک ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/8/1383 به تأیید شورای نگهبان رسید .
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
نوع :
قانون
شماره انتشار :
17412
تاریخ تصویب :
1383/08/03
تاریخ ابلاغ :
1383/09/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :