جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


شماره 89729/58 30/8/1383
حضرت حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
 لایحه موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری ، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکمنستان که از سوی دولت به شماره 49816/29674 مورخ 8/9/1382 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 3/8/1383 مجلس عیناً تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید ، دراجرای اصل یکصد وبیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
شماره 48845 8/9/1383
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون موافقتنامه دوجانبه در مورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری ، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکمنستان که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم‎آبان‎ماه یکهزاروسیصدوهشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/8/1383 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 89729/58 مورخ 30/8/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‎گردد .
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی
قانون موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری ، تحقیق ومبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکمنستان
ماده واحده - موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری ، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکمنستان مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود .
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه دوجانبه در مورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری ، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری ترکمنستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکمنستان که از این به‎بعد به عنوان طرفهای متعاهد نامیده می شوند؛
 با در نظر گرفتن این که تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی ، تجاری ، مالی ، اجتماعی و فرهنگی آنان زیان آور است؛
 با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتهایی که به ‎هنگام واردات یا صادرات وصول می شوند و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات درباره ممنوعیت ، محدودیت و کنترل ؛
 با تشخیص نیاز به همکاری بین المللی درمورد موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود؛
 با اعتقاد به این که اقدام علیه تخلفات گمرکی می تواند به واسطة همکاری نزدیک بین گمرکات طرفهای متعاهد براساس مقررات قانونی صریح ، مؤثرترانجام شود؛
 با توجه به اسناد مربوط به شورای همکاری گمرکی ، به ویژه توصیه نامه مورخ 14/9/1332 هجری شمسی برابر با پنجم دسامبر 1953 میلادی درمورد کمک متقابل اداری ؛
 و همچنین با توجه به کنوانسیونهای بین المللی که شامل ممنوعیت ، محدودیت و اقدامات ویژه برای کنترل نسبت به کالاهای خاص است ؛ درموارد زیر توافق کرده اند:
 ماده 1 - ازلحاظ این موافقتنامه :
 1 - اصطلاح ( گمرک ) به معنی زیر خواهد بود:
برای دولت جمهوری اسلامی ایران - گمرک ایران .
برای دولت جمهوری ترکمنستان - گمرک دولت ترکمنستان .
 2 - اصطلاح ( قانون گمرکی ) یعنی : هرنوع قانون و آئین نامه اجرایی در ارتباط با واردات و صادرات کالا که اجرای آنها مشخصاً به عهده گمرک گذارده شده است و هرگونه مقررات وضع شده به وسیله گمرکات به موجب اختیارات قانونی آنها .
 3 - اصطلاح ( تخلف گمرکی ) یعنی : نقض یا مبادرت به نقض قانون گمرکی .
 4 - اصطلاح ( شخص ) یعنی : یک شخص حقیقی یا شخص حقوقی .
 5 - اصطلاح ( داده های شخصی ) یعنی : داده های راجع به یک شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی .
 6 - اصطلاح ( اطلاعات خام ) یعنی : هرگونه داده ها ، اسناد ، گزارشات ، نسخه های گواهی شده یا تصدیق شده مربوط به آنها یا سایر مکاتبات .
 7 - اصطلاح ( اطلاعات تحلیلی ) به معنی : اطلاعات پردازش شده یا تجزیه وتحلیل شده که حکایت از اشاره به یک تخلف گمرکی دارد .
 8 - اصطلاح ( گمرک درخواست کننده ) به معنی : اداره گمرکی که درخواست کمک می کند .
 9 - اصطلاح ( گمرک درخواست شونده ) به معنی : اداره گمرکی که از او درخواست کمک می شود .
 ماده 2 - 1 - طرفهای متعاهد ازطریق گمرکات خود برای اجرای صحیح قانون امور گمرکی وبرای جلوگیری ، تحقیق و مبارزه باتخلفات گمرکی ، طبق شرایط پیش بینی شده در این موافقتنامه ، کمک اداری را برای یکدیگر فراهم می کنند .
 2 - هر یک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براساس این موافقتنامه را طبق مقررات قانونی و اداری ملی و درمحدوده صلاحیت و منابع موجود گمرک خود انجام دهد .
 ماده 3 - 1 - گمرکات ، طبق درخواست یا به ابتکار خود ، اطلاعات خام و تحلیلی را که به حصول اطمینان از اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری ، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می کند ، برای یکدیگر فراهم خواهند کرد .
 2 - هر یک از گمرکات در انجام تحقیقات ازطرف گمرک دیگر به گونه ای عمل خواهد کرد که این درخواست از طرف خود آنها بوده یا به درخواست مقام ذی صلاحی ازکشور متبوع خود صورت گرفته است .
 ماده 4 - 1 - گمرک درخواست شونده ، بنا به تقاضا ، کلیه اطلاعات درمورد قانون و رویه های گمرکی را که در قلمرو آن طرف متعاهد قابل اجرا بوده و با تحقیقات مربوط به تخلفات گمرکی درارتباط است را فراهم خواهد کرد .
 2 - هر یک از گمرکات بنا به درخواست و یا به ابتکار خود ، هرگونه اطلاعات موجود مربوط به موارد زیر را برای طرف دیگر ارسال خواهد کرد:
 الف - روشهای جدید اجرای قانون امور گمرکی که اثربخشی آنها به اثبات رسیده باشد .
 ب - روندها ، وسایل یا روشهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی .
 ج - اطلاعات مربوط به ارزش کالاهای صادره به طرف متعاهد دیگر .
 د - اطلاعات مربوط به مبدأ کالای صادره به طرف متعاهد دیگر .  ه - تعرفه کالای صادر شده به طرف متعاهد دیگر .
 ماده 5 - گمرک درخواست شونده ، بنا به تقاضا ، برای گمرک درخواست کننده به ویژه اطلاعات زیر را فراهم خواهد کرد:
 الف - آیا کالاهای صادر شده که به داخل قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده وارد می شوند ، قانوناً از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده صادرشده اند؟
 ب - آیا کالاهایی که از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده صادر می شوند ، قانوناً به داخل قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده اند واطلاعات مربوط به رویه گمرکی ، که کالاها تحت آن قرار داده شده اند (درصورت وجود) .
 ماده 6 - گمرک درخواست شونده ، بنا به تقاضا ، اطلاعات خام و تحلیلی را درمواردزیر فراهم کرده و نظارت ویژه ای روی آنها خواهد داشت :
 الف - اشخاص شناخته شده برای گمرک درخواست کننده که مرتکب تخلف گمرکی شده اند یا مظنون به انجام آن هستند ، مخصوصاً اشخاصی که به قلمرو گمرکی طرف درخواست شونده ، وارد یا خارج می شوند .
 ب - کالاهای در حال حمل و نقل یا درانبار ، که گمرک درخواست کننده اعلام می کند موجب سوء ظن به حمل غیرقانونی به سوی قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده می شوند .
 ج - وسایط حمل و نقل که از سوی گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده درارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد می باشند .
 د - اماکنی که از سوی گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد می باشند .
 ماده 7 - 1 - گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات خام و تحلیلی مربوط به معاملات انجام شده یا برنامه ریزی شده را که درمورد آنها مشخص شده است که ورود یاخروج کالا منجر به یک تخلف گمرکی شده یا به نظر می رسد که موجب تخلف گردد ، برای یکدیگر فراهم خواهند کرد .
 2 - در موارد جدی که تخلف ممکن است خسارات اساسی به اقتصاد ، بهداشت عمومی ، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد وارد نماید . گمرک طرف متعاهد دیگر ، درصورت امکان ، اطلاعات خام و تحلیلی را بنا به ابتکار خود ، ارائه خواهدکرد .
 ماده 8 - 1 - گمرک هر یک از طرفهای متعاهد با توافق یکدیگر و براساس قوانین ملی خود ، روش تحویل کنترل شده کالاها و مواد مخدر و مواد روانگردان را با هدف شناسایی اشخاص درگیر در جابجایی غیرقانونی این کالاها ، اجرا خواهند کرد .
 2 - محموله های غیرقانونی که درمورد آنها روش تحویل کنترل شده براساس توافق به عمل آمده اعمال می شود ، ممکن است با توافق گمرک هر یک از طرفهای متعاهد ،متوقف شده یا اجازه داده شود این محموله غیرقانونی به طور دست نخورده ادامه مسیرداده یا تمام یا بخشی از آن جابجا شود .
 3 - تصمیمات مربوط به کاربرد روش تحویل کنترل شده به طور موردی ودرصورت ضرورت ، با درنظر گرفتن ترتیبات مالی و چگونگی اجرای آن اتخاذ خواهد شد .
 ماده 9 - 1 - اطلاعات خام اصلی فقط در مواردی درخواست خواهد شد که نسخه های گواهی شده یا تصدیق شده ناکافی باشند و در اسرع وقت بازگردانده شوند ، حقوق اداره گمرک درخواست شونده یا طرفهای ثالث درارتباط با آن بدون تغییر باقی خواهند ماند .
 2 - هرگونه اطلاعات خام و تحلیلی که به موجب این موافقتنامه قرار است مبادله شود باید همراه با کلیه اطلاعات مربوط برای تفسیر یا استفاده از آن باشد .
 ماده 10 - گمرک درخواست شونده می تواند بنا به درخواست ، اجازه دهد مأمورانش به عنوان کارشناس در موضوعات مربوط به تخلف گمرکی نزد دادگاه یا محکمه طرف متعاهد دیگر حاضر شوند .
 ماده 11 - 1 - کمکها به موجب این موافقتنامه مستقیماً بین گمرکات مبادله خواهد شد .
2 - درخواست کتبی در چارچوب این موافقتنامه باید به صورت کتبی به ‎ زبان انگلیسی انجام شود و با اسنادی که سودمند به نظر می رسد باید همراه باشد . درمواقعی که شرایط ایجاب کند ، درخواستها می تواند شفاهاً نیز صورت گیرد . این قبیل درخواستها باید فوراً به صورت کتبی تأیید گردد .
 3 - درخواستهایی که متعاقب بند (2) این ماده صورت می گیرد شامل جزئیات زیرخواهد بود:
 الف - گمرک درخواست کننده .
 ب - موضوع و علت درخواست .
 ج - شرح مختصری از موضوع ، عناصر قانونی و نوع اقدام .
 د - اسامی و آدرس طرفهای ذی ربط در اقدام ، چنانچه شناخته شوند .
 4 - درخواست هر یک از گمرکات مبنی بر این که رویة مشخصی باید دنبال شود ، بارعایت مقررات قانونی و اداری داخلی طرف متعاهد درخواست شونده انجام خواهدشد .
 5 - اطلاعات خام و تحلیلی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است به ‎مأموران ویژه ای که توسط هر یک از گمرکات برای این منظور تعیین شده اند کتباً ابلاغ خواهد شد ،فهرست مأمورانی که بدین ترتیب تعیین شده اند طبق بند (2) ماده (17) این موافقتنامه ،دراختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد .
 ماده 12 - 1 - چنانچه گمرک درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد ،طبق مقررات قانونی و اداری داخلی خود ، اقدامات ذیل را به عمل خواهد آورد:
 الف - تحقیقات برای کسب این اطلاعات را شروع خواهد کرد؛
یا  ب - درخواست را سریعاً به سازمان مربوطه ، منتقل خواهد کرد؛
یا  ج - مشخص خواهد ساخت به کدام یک از مقامات ، موضوع مربوط می شود .
 2 - هرگونه درخواست مطابق بند (1) این ماده می تواند شامل اخذ اظهارات ازاشخاص و از شهود و کارشناسانی باشد که از آنها اطلاعات در ارتباط با تخلف گمرکی خواسته شده است .
 ماده 13 - 1 - مأموران ویژه ای که توسط گمرک درخواست کننده تعیین شده اند می توانند بنابه درخواست کتبی و با اجازه گمرک درخواست شونده و با رعایت شرایط آن گمرک ، به منظور تحقیق درمورد تخلف گمرکی ، موارد زیر را اعمال کنند:
 الف - با گمرک درخواست شونده درخصوص اسناد ، دفاتر ثبت و سایر داده های مربوطه برای به دست آوردن هرگونه اطلاعات درمورد آن تخلف گمرکی ، مشورت کنند .
 ب - از اسناد ، دفاتر ثبت و سایر داده های مربوطه درارتباط با آن تخلف گمرکی نسخه برداری کنند .
 ج - در جریان تحقیقاتی که توسط گمرک درخواست شونده در قلمرو گمرکی طرف درخواست شونده و درارتباط با گمرک درخواست کننده ، انجام می شود ، حضور داشته باشند .
 2 - در مواقعی که مأموران گمرک درخواست کننده در قلمرو طرف متعاهد دیگر ودر شرایطی که در بند (1) این ماده پیش بینی شده ، حاضر می شوند باید در کلیه مواقع بتوانند مدارکی دال بر این که در سمت اداری خود هستند ، ارائه دهند .
 3 - این مأموران هنگامی که در قلمرو گمرک درخواست شونده هستند ، طبق قوانین جاری آن طرف از همان حمایتی که مأموران گمرکی طرف متعاهد دیگر از آن برخوردارهستند ، برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلفی هستند که ممکن است مرتکب شوند .
 ماده 14 - 1 - هرگونه اطلاعات خام و تحلیلی که به موجب این موافقتنامه در چارچوب کمک اداری دریافت می شود صرفاً برای اهداف این موافقتنامه و توسط گمرکات مورداستفاده قرار خواهد گرفت ، جز در مواردی که گمرک ارائه دهنده چنین اطلاعاتی ، کاربردآن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر صراحتاً تصویب کرده باشد .
 2 - هرگونه اطلاعات خام و تحلیلی دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و حداقل از همان حفاظت و محرمانه بودن اطلاعات خام و تحلیلی به دست آمده در چارچوب قانون ملی طرف متعاهدی که این اطلاعات را دریافت می کند ، برخوردار خواهد بود .
 ماده 15 - 1 - درمواردی که کمکها درچارچوب این موافقتنامه ، حاکمیت ، امنیت ، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی ، یک طرف متعاهد را نقض کند یا باعث تجاوز به‎اسرارصنعتی ، تجاری و یا حرفه ای گردد یا با مقررات قانونی و اداری داخلی آن طرف تناقض پیدا کند ، از ارائه این کمکها می توان خودداری کرد .
 2 - در مواردی که از دادن کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد ، دلایل خودداری یا تعویق آن کتباً ارائه خواهد شد .
 ماده 16 - 1 - گمرکات باید از کلیه دعاوی برای جبران هزینه های متحمل شده در اجرای این موافقتنامه جز مخارج مقرری های پرداخت شده به کارشناسان و همچنین هزینه های مترجمین متون و مترجمین شفاهی غیر از کارمندان دولت ، که توسط گمرک درخواست کننده تقبل خواهد شد ، صرفنظر نمایند .
 2 - درصورتی که برای اجرای درخواست ، هزینه های اساسی یا فوق‎العاده موردنیاز بوده یا باشد ، طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه ها باید تقبل شود ، مشورت خواهند کرد .
 ماده 17 - 1 - گمرکات طرفهای متعاهد تدابیری را اتخاذ خواهند کرد تا مأمورین مسؤول تحقیق یا مبارزه با تخلفات گمرکی آنها ، ارتباطات مستقیم را با یکدیگر حفظ کنند .
 2 - گمرکات برای ترتیبات جزئی جهت تسهیل اجرای این موافقتنامه تصمیم خواهند گرفت .
 3 - گمرکات کوشش خواهند کرد تا با توافق طرفین هرگونه مشکل یا تردید ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را برطرف کنند .
 4 - اختلافاتی که برای آنها هیچ راه حلی پیدا نمی شود ، از طریق مجاری دیپلماتیک حل وفصل خواهند شد .
 ماده 18 - این موافقتنامه نسبت به قلمرو گمرکی هر دو طرف متعاهد آن گونه که درمقررات قانونی و اداری داخلی آنها تعریف شده ، قابل اعمال خواهد بود .
 ماده 19 - این موافقتنامه با رضایت طرفهای متعاهد قابل اصلاح یا تکمیل است .هرگونه اصلاح یا تکمیل این موافقتنامه باید براساس گزارشهای جداگانه که جزء لاینفک این موافقتنامه محسوب می شود صورت گیرد و براساس ضوابط مندرج در موافقتنامه مزبور لازم الاجراء گردد .
 ماده 20 - 1 - این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از این که طرفهای متعاهد به صورت کتبی ازطریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که الزامات قانونی یا داخلی برای اجرای این موافقتنامه انجام شده ، لازم الاجراء خواهد شد .
 2 - این موافقتنامه برای مدت نامحدود درنظر گرفته شده ولی هر یک از طرفهای متعاهد می توانند در هر زمان با اعلام ازطریق مجاری دیپلماتیک ، آن را فسخ کنند .
 3 - فسخ موافقتنامه سه ماه از تاریخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد دیگر ، انجام خواهد شد ، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ طبق مفاد این موافقتنامه صورت خواهد گرفت . برای گواهی مراتب بالا ، امضاء کنندگان زیر که دارای اختیار لازم هستند ، این موافقتنامه را امضاء کرده اند .
 امضاء شده در شهر عشق آباد در تاریخ سوم اردیبهشت ماه 1381 هجری شمسی برابر با بیست و سوم آوریل 2002 میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای ترکمنی ، فارسی و انگلیسی که هر سه متن دارای اعتبار یکسان هستند و درصورت اختلاف در تفسیر مفاداین موافقتنامه ، متن انگلیسی مناط اعتبار خواهد بود .
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری ترکمنستان
 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/8/1383 به تأیید شورای نگهبان رسید .
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
نوع :
قانون
شماره انتشار :
17412
تاریخ تصویب :
1383/08/03
تاریخ ابلاغ :
1383/09/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :