جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


بتاریخ :21/3/73
شماره دادنامه :202
مرجع رسیدگی :شعبه 46دادگاه حقوقی 2تهران
خواهان :آقای سیدحسن
خوانده :آقای ماشاالله
خواسته :خلع یدوقلع وقمع
رای دادگاه
دعوی خواهانهابشرح دادخواست وصورتجلسه مورخ 22/8/72دادگاه خلع ید خواندگان ازحیاط جنوبی یک باب انباری احداثی درملک پلاک ثبتی شماره 1519فرعی از35اصلی واقع درقیطریه می باشدودرتوضیح اظهارداشتندبا خواندگان مجتمعامالک مجموعه 8واحدی آپارتمانهای احداث شده درعرصه مذکورمی باشندلاکن نامبردگان بخشی ازقسمتهای مشترک راکه عبارت ازحیاط جنوبی ویک باب انباری راانحصارامتصرف شده ازاستیفای آنان امتناع می نمایندودرجهت اثبات ادعای خودبه مجلس تفکیکی" href="/tags/10632/صورت-مجلس-تفکیکی/" class="link">صورت مجلس تفکیکی واسنادمالکیت واظهارنظرکارشناس استنادکرده اندکه قطع نظرازاینکه آقای کارشناس پس ازبررسی سابقه ثبتی وصورت جلسه تفکیکی بشرح نظریه وارده به شماره 6066 8/12/72یک باب انباری زیرزمین وحیاط جنوبی موردبحث رانیزجزمشاعات ومشترک بین 8دستگاه آپارتمان اعلام کرده است نظربه اینکه خوانده ردیف 1 بااقراربه این مسئله به تصرف انحصاری خوددرحیاط جنوبی اذعان وخوانده ردیف 2باقبول مشاعی بودن انباری وتصرف منحصرخوددریک باب انباری صحه گذاشته است مطابق مواد308و311قانون مدنی همچنین قانون تملک آپارتمانهاعمل خواندگان غصب تشخیص وحکم به خلع یدآنان ازقدرالسهم مشاعی خواهانهادریک باب حیاط جنوبی وانباری موجوددرزیرزمین صادرو اعلام می دارد.رای صادره حضوری بوده وظرف 20روزقابل تجدیدنظردرمحاکم حقوقی یک تهران می باشد.
رئیس شعبه 46دادگاه حقوقی 2تهران - عزیزپور

مرجع :
کتاب برگزیده آراء دادگاههای حقوقی ، صفحه 138
نشرمیزان ، تابستان 1374

34

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
202
تاریخ تصویب :
1373/03/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :