جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


به تاریخ :14/4/72
شماره دادنامه :315
مرجع رسیدگی :شعبه 85دادگاه حقوقی 2تهران
خواهان : علی باوکالت آقایان ابوالفتح ومصطفی
خوانده :وزارت فرهنگ وآموزش عالی
خواسته :بطلان تعهدوبی اعتباری سند
رای دادگاه
خواسته دعوی وکلای خواهان بطرفیت وزارت فرهنگ وآموزش عالی بشرح دادخواست تقدیمی صدورحکم بربطلان تعهدوبی اعتباری سندوفک وثیقه موضوع سندشماره 94106-14/11/61مقوم به مبلغ دومیلیون ریال بااحتساب خسارات دادرسی می باشدکه باتوجه به جامع اوراق پرونده نظربه اینکه مندرجات سند رسمی استنادی خواهان حاکی ازآنستکه خواهان دعوی جهت تضمین تعهدات آقای ایوب که به منظورادامه تحصیل دررشته دندان پزشکی به کشوررومانی اعزام شده وششدانگ پلاک های ملکی خودرادرقبال مبلغ دومیلیون ریال درنزداداره کل دانشجویان خارج وحوزه معاونت دانشجوئی وزرات فرهنگ وآموزش عالی به رهن ووثیقه قرارداده است وباعنایت به اینکه طبق قانون تشکیل وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی مصوب 1364وآئین نامه اجرائی آن کلیه دانشکده های پزشکی ورشته های وابسته آن ونیزوظائف واختیارات وامکانات وکارکنان ودارائیهاوامتیازات وتعهدات وزارت فرهنگ وآموزش عالی به وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی منتقل گردیده ودرنتیجه باتصویب واجرای قانون مذکوردرامورانتقال یافته ،وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی قائم مقام قانونی وزارت فرهنگ وآموزش عالی می باشدوازآنجائی که قراردادتنظیمی بین خواهان ووزارت فرهنگ وآموزش عالی مربوط به تعهددانشجوی رشته دندانپزشکی بوده لذاوزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی باتوجه به قانون فوق الذکروآئین نامه اجرائی آن متعاقب قرارداد مذکوربه تصویب رسیده ولازم الاجراگردیده است درقراردادموردبحث قائم مقام قانونی وزارت فرهنگ وآموزش عالی محسوب بوده وهرگونه ادعائی براساس این قراردادبایستی برعلیه وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی بعمل آید.بنابراین دادگاه دعوی مطروحه رامتوجه وزارت فرهنگ وآموزش عالی (خوانده فعلی )ندانسته وباقبول ایرادنماینده قضائی وزارت خوانده به استنادشق 2ماده 198قانون آئین دادرسی مدنی قراررددعوی خواهان راصادر واعلام می نماید.
رئیس شعبه 85دادگاه حقوقی دوتهران - عباسیان

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای حقوقی ، صفحه 67
نشرمیزان ، تابستان 1374

34
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
315
تاریخ تصویب :
1372/04/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :