جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


شماره: 136206/1901                                          27/7/1383
وزارت صنایع و معادن - وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری - سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور
       شورای عالی اداری در صدوهجدهمین جلسه مورخ 11/7/1383 در اجرای بند یک مصوبه شمارة 11822/1901 مورخ 29/1/1383 و در راستای جلوگیری از انجام فعالیت‎های موازی در تشکیلات دولت، کاهش هزینه های اداری و معطوف ساختن منابع دستگاه های اجرایی به مأًموریت‎های اصلی و قانونی محوله و یکپارچه کردن مجموعه های آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت صنایع و معادن تصویب نمود:
1       - مؤسسه آموزش و پژوهش  وزارت صنایع و معادن منحل و کلیه امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی موجود به مؤسسه آموزش علمی - کاربردی صنایع ایران (تحت پوشش دانشگاه جامع علمی - کاربردی) منتقل می‎شود. در این مؤسسه آموزش‎های کاربردی با گرایش فن‎آوری صنعتی و معدنی در قالب دوره های آموزش پودمانی و با سطح کاردانی برگزار می‎گردد.
       تبصره - وزارت صنایع و معادن موظف است ظرف مدت 3ماه تغییرات لازم را در اساسنامه مؤسسه مذکور پیشنهاد و به تصویب مراجع ذیربط برساند.
2       - وزارت صنایع و معادن موظف است ظرف مدت یکسال زمینه واگذاری کامل فعالیت‎های مؤسسه آموزشی و پژوهشی صنایع و معادن (شرکت سهامی) را به بخش غیردولتی فراهم نماید.
3       - وزارت صنایع و معادن مسئول حسن اجرای این مصوبه می‎باشند.
4       - تحقیقات و فناوری" href="/tags/27012/وزارت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری/" class="link">وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور، چگونگی اجرای این مصوبه را کنترل، نظارت و تا پایان سال 1383 به شورای عالی اداری گزارش خواهند نمود.
معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری - حمید شرکاء
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17383
تاریخ تصویب :
1383/07/11
تاریخ ابلاغ :
1383/08/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :