جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


شماره: :4375/دش                                                 3/8/1383
(مصوبه جلسه 546 مورخ 31/6/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
       شورای عالی انقلاب فرهنگی درجلسه 546 مورخ 31/6/1383 در راستای تکمیل مصوبه کلیات آیین‎نامه تاسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی، ضوابط کلی صدور مجوز تأسیس این مؤسسات را به این شرح تصویب کرد، مقرر شد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مجوزهای تأسیس مؤسسات مزبور را با توجه به موارد زیر صادر نمایند:
1       -رعایت سیاست‎ها و ضوابط نظام آموزش عالی کشور (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و...).
2       -تأکید برسیاست بومی کردن گزینش دانشجو.
3       -اولویت دادن به مناطق و استان‎های محروم.
4       -توجه بیشتر به احراز صلاحیت هیئت‎های موسس.
5        -توجه به ارتقاء توان نظارتی وزارتخانه های ذی‎ربط در فرآیند توسعه مؤسسات مزبور.
6        -تشویق مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی موفق به تأسیس مؤسسه در استان‎های دارای اولویت.
7       -توجه به محدودیت‎های موجود در زمینه تأمین هیئت علمی مورد نیاز مؤسسات مزبور.
8       -فراهم ساختن زمینه های جذب و گزینش دانشجوی بومی در شهرهای محل سکونت یا شهرهای نزدیک.
9       -توجه به سیاست آسان بودن ورود به دانشگاه ها و خروج منظم و دشوار از آن.
10       -توجه به زمینه های فرهنگی, اجتماعی و اقتصادی استان‎ها و رشته های تحصیلی متناسب با آنها در فرآیند توسعه مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی.
 رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سیدمحمد خاتمی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17383
تاریخ تصویب :
1383/06/31
تاریخ ابلاغ :
1383/08/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :