جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


شماره 51641/ت31524ه -                                   11/9/1383
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - وزارت کار و امور اجتماعی - وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
      هیات وزیران در جلسه مورخ 1/9/1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‎های رفاه و تأمین اجتماعی ، صنایع و معادن ، کار و اموراجتماعی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد بند « 5» جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماه (76) قانون اصلاح مواد(72)و(77) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 والحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 - تصویب نمود:
      متن زیر به عنوان تبصره به بند (3) ماده (12) آئین نامه اجرائی بند(5) جزء(ب ) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد(72) و(77)و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 - مصوب 1380 - موضوع تصویبنامه شماره 58352/ت25960ه - مورخ 27/12/1380 الحاق می شود:
        « تبصره - مصادیق خبرنگاری به شرح زیر است:
      الف - گزارشگر و مصاحبه کننده.
      ب - خبرنگار عکاس یا عکاس خبرنگار ، دبیر سرویس ، معاون و دستیار دبیر سرویس.»
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17414
تاریخ تصویب :
1383/09/01
تاریخ ابلاغ :
1383/09/16
دستگاه اجرایی :
موضوع :