جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


به تاریخ :8/8/70
شماره دادنامه :576 و575
مرجع رسیدگی :شعبه 44دادگاه حقوقی 2تهران
خواهان هردوپرونده :1- ربابه 2- محمدعلی 3- محمداسماعیل
خواندگان پرونده کلاسه 68/884:1- علی 2- پروین 3- خدیجه 4- طاهره 5- فاطمه
خواندگان پرونده کلاسه 70/331:1- زهرا2-ایران 3- ربابه
خواسته :انتقال سندملک
رای دادگاه
خواسته خواهانهابشرح دادخواست تقدیمی الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی یک باب ساختمان موضوع قراردادعادی مورخ 2/2/1357می باشد.نظربه اینکه مورث خواندگان دعوی به موجب تعهدنامه مزبورکه صحت واصالت آن بعلت عدم تکذیب خواندگان مفروغ عنه می باشد،متعهدگردیده است که پس از احداث ساختمان درقطعه زمین موضوع معامله ،نسبت به تنظیم سندرسمی انتقال باخواهانهااقدام نمایدوبه موجب مفاصاحساب درآمدنوسازی شماره 1135 مورخ 23/7/1362منطقه 4شهرداری تهران درملک موصوف احداث ساختمان گردیده وبه موجب قسمت دوم بندب ماده 16آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب سال 1366،صدورمفاصاحساب ازناحیه مرجع مذکوردلالت برغیر موات بودن رقبه فوق الذکرداردوحسب پاسخ استعلام واصله ازاداره ثبت ناحیه قلهک ملک موضوع دعوی رسمابه نام مورث خواندگان می باشدومفاد قراردادبه موجب ماده 219قانون مدنی بین طرفین وقائم مقام آنهالازم الاتباع بوده وبه همین جهت تعهدآقای ولی اله قدیریان به ورثه وی (خواندگان )منتقل می گرددومشارالیهم درقبال دعوی خواهانهادفاعی به عمل نیاورده اندعلیهذا دادگاه دعوی خواهانهاراثابت تشخیص به استنادمواد10و219قانون مدنی ومواد1و2قانون مسئولیت مدنی اولاحکم به الزام خواندگان به تنظیم سندرسمی انتقال نسبت به رقبه موصوف دریکی ازدفاتراسنادرسمی باخواهانهاراصادر واعلام می نماید.ثانیاخواندگان رابه پرداخت مبلغ 19375ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی بخواهانهاواردگردیده است محکوم می نماید. رای صادره غیابی وبدواقابل واخواهی درهمین دادگاه است .
رئیس شعبه 44دادگاه حقوقی 2تهران - مسعودحائری

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای حقوقی ، صفحه 73
نشرمیزان ، تابستان 1374

34
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
576
تاریخ تصویب :
1370/08/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :