جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


به تاریخ :24/7/73
شماره دادنامه :698/73
مرجع رسیدگی :شعبه 2دادگاه حقوقی یک تهران
خواهان :سازمان صنایع
خوانده :1- آقای عبدالرضا 2 - شرکت سهامی نوسازی وعمران تهران
خواسته : فسخ قرارداد
رای دادگاه
خواسته دعوی خواهان بطرفیت آقای عبدالرضاوشرکت سهامی نوسازی و عمران تهران بشرح دادخواست تقدیمی صدورحکم به فسخ قراردادعادی مورخ 14/6/68 تنظیمی بین خواندگان می باشدکه باتوجه به مندرجات دادخواست تقدیمی ودلائل ومدارک پیوست آن وتوضیحات بعدی نماینده قضائی سازمان خواهان و اظهارات و مدافعات خوانده بشرح صورتمجلس تنظیمی وتوجها به مدارک ابرازازطرف نامبرده نظربه اینکه به موجب تواقفنامه مورخ 23/7/68 تنظیمی بین سازمان خواهان وشرکت خوانده ردیف دوم 2200 واحد آپارتمانی واقع دربلوکهای 2 و 4 و 6 و 8 و10 فاز2 متعلق به سازمان خواهان بوده که شرکت خوانده تعهدنموده که درظرف مهلت مقرردراین توافقنامه نسبت به تکمیل ساختمانهااقدام وسپس آنهاراطبق ضوابط سازمان خواهان به پرسنل وافرادمعرفی شده آن سازمان واگذارنمایدودربند7 این توافقنامه تصریح شده که نحوه پرداخت وروش معرفی وعقدقرارداد با متقاضیان وباز پرداخت پول سازمان درجلسه دیگری باتوافق طرفین تعیین و ملاک عمل خواهدبود ونظربه اینکه متعاقب توافقنامه مذکورسازمان خواهان به موجب معرفی نامه مضبوط درپرونده ،خوانده ردیف اول رابه منظور انعقادقراردادجهت خرید یک واحدآپارتمان دوخوابه ازسهمیه خودبه شرکت خوانده ردیف دوم معرفی نموده که متعاقب آن بین شرکت مذکور از یک طرف وخوانده ردیف اول به عنوان متقاضی ومتعهد خریدآپارتمان قراردادفروش نسبت به یکدستگاه آپارتمان منعقدگردیده که آپارتمان موضوع قراردادهم یکی ازهمان آپارتمانهای موضوع توافقنامه مورخ 23/7/68که به سازمان خواهان تعلق داشته می باشدونظربه اینکه خوانده ردیف اول به موجب تعهدنامه مورخ 22/12/68قبل از انعقاد قراردادخریدآپارتمان باشرکت خوانده باقبول اینکه برحسب ضوابط سازمان خواهان جهت عقدقراردادخریدیک واحدآپارتمان به مدیریت فروش شرکت خوانده ردیف دوم معرفی شده درقبال سازمان خواهان تعهد نموده که از تاریخ عقدقراردادبه مدت 5 سال به خدمت خوددرسازمان خواهان ادامه داده وتقاضای استعفایابازخریدازخدمت یا بازنشستگی و یا تقاضای انتقال به سایروزارت خانه هاوسازمانهای دولتی راننماید و درصورتی که به تعهدخود عمل ننمایدسازمان خواهان مختارخواهد بود بهرطریقی که مقتضی می داندنسبت به فسخ قراردادی که بین نامبرده وشرکت خوانده ردیف دوم منعقدگردیده اقدام نمایدکه چون خوانده مذکوربراساس ضوابط سازمان خواهان ازطرف این سازمان جهت انعقادقراردادخریدبه شرکت خوانده معرفی شده وازجمله ضوابطی که درمعرفی نامبرده مورد لحاظ قراررفته همان تعهدوی به ادامه خدمتش درسازمان خواهان به مدت 5 سال ازتاریخ انعقادقراردادبوده و شرکت خوانده هم ملزم بوده که براساس ضوابطی که ازطرف سازمان خواهان تعیین می گرددآپارتمان های متعلق به این سازمان رابه متقاضیان معرفی شده واگذارنماید فلذا هرچند درمتن قراردادموضوع تعهدخوانده ردیف اول و ضمانت اجرای ناشی ازعدم انجام تعهدکه همان خیارفسخ ازطرف سازمان خواهان بوده صریحا شرط نشده ولی ازآنجائی که خوانده مذکوربعنوان خریدار آپارتمان با لحاظ این تعهددرمقابل سازمان خواهان وقبول سانکسیون تخلف از آن مبادرت به انعقادقراردادباشرکت خوانده ردیف دوم نموده است لذا تعهد مذکور در واقع یک شرط ضمنی قراردادمنعقده بین خواندگان بوده وچون شرط مذکوریک شرط فعل محسوب بوده وطبق قسمت اخیر ماده 234 قانون مدنی هم متعاملین می توانند در قرارداد خود به نفع شخص ثالثی قبول شرط نمایندو همچنین به موجب ماده 399 قانون مدنی که مقررمی دارد" در عقد بیع ممکنست شرط شودکه درمدت معین برای بایع یامشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد" لذا تعهد خوانده ردیف اول در قبال سازمان خواهان بعنوان یک شرط ضمنی قراردادی نافذومعتبرولازم الرعایه بوده ودرنتیجه خوانده مذکوربراساس این شرط وتعهدخودملزم بوده است که ازتاریخ انعقاد قراردادخریدآپارتمان به مدت 5 سال درسازمان خواهان به خدمت خودادامه دهدودرصورت تخلف وعدم انجام تعهدخودسازمان خواهان حق داردکه از خیار شرط خود استفاده نموده و قرارداد فروش آپارتمان تنظیمی بین خواندگان را فسخ نمایدونظربه اینکه نامه شماره 41/1/81/2/1/158مورخ 21/8/69 معاونت اداری سازمان خواهان حاکی ازآنستکه خوانده ردیف اول ازادامه خدمت خوددرسازمان خواهان به علت غیبت امتناع نموده ودرنتیجه به لحاظ غیبت ،قراردادخدمتی وی ازتاریخ 1/10/68فسخ گردیده است که چون ترک خدمت خوانده وفسخ قراردادخدمتی وی چندماه بعدازانعقادقراردادوقبل ازانقضای 5 سال موردتعهدازتاریخ انعقادقراردادباشرکت خوانده ردیف دوم می باشدلذاتخلف خوانده ردیف اول ازانجام تعهدش درمقابل سازمان خواهان ثابت ومحرزبوده وبه اعتبارتخلف نامبرده سازمان خواهان مجازبه فسخ قراردادخریدآپارتمان که باشرکت خوانده منعقده نموده می باشدوچون ازناحیه خوانده ردیف اول وهمچنین خوانده ردیف دوم درقبال دعوی خواهان مدافعات موثروموجهی به عمل نیامده ومراتب ادعائی خوانده ردیف اول به شرح منعکس درصورت مجلس مدلل وموجه نمی باشدوسازمان خواهان هم باتقدیم دادخواست درواقع مراتب فسخ خودرانسبت به قراردادمنعقده بین خواندگان اعلام داشته است بنابراین دادگاه دعوی خواهان راثابت وموجه تشخیص وحکم فسخ قراردادعادی مورخ 14/6/68 تنظیمی بین خواندگان درخصوص آپارتمان موضوع قراردادبه نفع سازمان خواهان صادرواعلام می نماید.رای صادره حضوری محسوب وظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظردردیوانعالی کشور است .
رئیس شعبه 2دادگاه حقوقی یک تهران - عباسیان

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای حقوقی ، صفحه 77تا79
نشرمیزان ، تابستان 1374

34
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
698
تاریخ تصویب :
1373/07/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :