جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


ماده 1 - کلیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین مالیات بر
درآمد مکلف به پرداخت مالیات می باشند مودی مالیاتی نامیده خواهند شد.
ماده 2 - وزارت دارایی می تواند هر سال مالیات بر درآمد کسبه و
صنعت گران دستمزدبگیر را با توافق اصناف مربوطه مقطوعا تعیین و دریافت
نماید.
تبصره - بقایای مالیاتی این طبقه نیز مشمول این ماده خواهد بود.
ماده 3 - کلیه مودیان مالیاتی اعم از حقیقی یا حقوقی به استثنای
آنهایی که طبق قوانین مربوطه مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند باید
اظهارنامه مالیاتی خود را در ظرف چهار ماه اول هر سال (از فروردین تا آخر
تیر ماه ) روی نمونه های مخصوص که از طرف وزارت دارایی تهیه و در دسترس
عموم قرار خواهد گرفت تنظیم و پس از امضا آن را به دارایی محل تسلیم و
مالیات متعلقه را پرداخت نمایند.
ماده 4 - ادارات دولتی مکلفند هر سال اظهارنامه های تسلیمی مودیان را
تا نیمه اسفند ماه همان سال رسیدگی نمایند. چنانچه دارایی در مدت مقرر
نتواند به اظهارنامه مودیان رسیدگی نماید و یا واخواهی خود را به مودی
ابلاغ کند در هر دو صورت مالیاتی که مودی به ضمیمه اظهارنامه تا قبل از
پایان تیر ماه پرداخت نموده قطعی تلقی شده و دارایی مکلف است تا آخر
اسفند ماه همان سال مفاصاحساب صادر و تسلیم مودی نماید.
ماده 5 - هر گاه دارایی نسبت به اظهارنامه تسلیمی از طرف مودی اعتراض
داشته باشد بایستی مالیات مشخصه را تعیین و به مودی ابلاغ نماید.
در صورتی که مودی به این تشخیص تسلیم شود و یا اعتراض نکند مالیات مشخصه
قطعی است و دارایی موظف است پس از وصول مالیات مفاصاحساب صادر و تسلیم
مودی نماید.
ماده 6 - در صورتی که مودی به تشخیص دارایی که باید متکی به دلایل و
قرائن باشد تسلیم نگردد مکلف است از تاریخ ابلاغ تشخیص ظرف بیست روز
اعتراض خود را به دارایی ارسال دارد و چنانچه از تاریخ اعتراض ظرف یک ماه
نسبت به میزان مالیات بین دارایی و مودی توافق نشود پرونده برای رسیدگی
به کمیسیون های مالیات فرستاده خواهد شد.
ماده 7 - کمیسیونهای مالیاتی مرکب خواهد بود از سه نفر به شرح زیر:
1 - یک نفر از مامورین عالیرتبه وزارت دارایی به انتخاب وزیر دارایی .
2 - یک نفر از طرف دیوان محاسبات به انتخاب رییس دیوان مزبور.
3 - نفر سوم در صورتی که مودی از طبق بازرگانان باشد از طرف اتاق
بازرگانی یک نفر بازرگان معرفی می شود و در صورتی که مودی بازرگان نبود و
یا در محل اتاق بازرگانی نباشد شخص مودی نفر سوم را انتخاب خواهد نمود.
تبصره - در مواردی که مودی نفر سوم را انتخاب می نماید باید قبولی
کتبی او را به کمیسیون تسلیم نماید و در هر صورت اگر یک نفر از اعضا
کمیسیون در جلسه حاضر نشد دو نفر دیگر رسیدگی کرده و رای خواهند داد.
ماده 8 - آرا صادره از کمیسیونهای مالیاتی قطعی و لازم الاجرا است مگر در
مورد پرونده هایی که مبلغ رای از پانصد هزار ریال تجاوز نماید. در این
صورت برای طرفین قابل تجدید نظر می باشد و همچنین در صورتی که مبلغ رای از
پانصد هزار ریال کمتر باشد چنانچه مابه التفاوت بین مالیات تشخیص شده از
طرف کمیسیون و مبلغی که مورد تصویب مودی یا مطالبه دارایی است از 50 درصد
تجاوز نماید نیز قابل تجدید نظر می باشد.
ماده 9 - در موردی آرائی که قابل تجدید نظر است و یا دارایی می تواند
ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون مالیاتی اعتراض نماید.
کمیسیون عالی مرکب است از:
استاندار یا فرماندار محل .
دادستان یا رییس دادگستری محل .
مدیر کل وصول یا پیشکار یا رییس دارایی محل .
تبصره 1 - در صورتی که مبلغ مورد رای کمیسیون از پانصد هزار ریال
تجاوز نماید رسیدگی به اعتراض مودیان در کمیسیون عالی مالیاتی مشروط به
این است که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ رای تامینی معادل مبلغ رای
صادره به دارایی محل بدهد در غیر این صورت رای صادره برای مودی قطعی و
لازم الاجرا است .
تبصره 2 - مرجع رسیدگی به کلیه شکایات ناشی از اقدامات اجرایی
کمیسیون عالی مالیاتی خواهد بود.
تبصره 3 - زیان دیرکرد از تاریخ قطعیت مالیات محاسبه خواهد شد.
ماده 10 - درباره مودیانی که در موعد مقرر در این قانون اظهارنامه
مالیاتی خود را تسلیم ننمایند و طبق قانون 21/12/38 برای آنان جرائمی در
نظر گرفته شده دارایی مکلف است مالیات این طبقه را بر اساس قرائن و
امارات راسا تشخیص داده و به مودی ابلاغ نماید و چنانچه مودی نسبت به
تشخیص دارایی تسلیم نباشد می تواند ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض
خود را تسلیم دارایی نماید.
ماده 11 - پرونده های مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون در
کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر و پرونده های معوقه مالیات بر ارث موضوع
تبصره 2 ماده 7 قانون مالیات بر ارث مصوب اسفند ماه 1335 و طبقه بندی
پزشکان و کمیسیون موضوع تبصره 11 ماده 10 املاک مزروعی و کمیسیونهای حل
اختلاف مستغلاتی و امثال آن مطرح بوده است منتهی به صدور رای نگردیده به
کمیسیونهای مالیاتی موضوع این قانون احاله خواهد شد و همچنین پرونده هایی
که در هیات عالی حل اختلاف مالی یا کمیسیونهای حل اختلاف موضوع ماده 38
قانون مصوب فروردین ماه 1335 مطرح بوده است و منتهی به صدور رای نگردیده
به کمیسیون عالی مالیاتی احاله می گردد.
ماده 12 - کلیه بخشودگیهای مالیاتی مصرحه در قوانین مالیاتی سالهای
1335 و 1337 و قانون اصلاحی مصوب 1337 به قوت خود باقی است .
ماده 13 - وزیر دارایی می تواند در مورد شکایاتی که نسبت به آرا قطعی
کمیسیونهای مالیاتی مبتنی بر عدم رعایت قوانین موضوعه به استناد اسناد و
مدارک قابل قبول از طرف مودیان برسد برای تجدید رسیدگی به کمیسیون
مالیاتی دیگری مزبور هم عرض کمیسیون صادرکننده رای قطعی ارجاع نماید و رای
کمیسیون مزبور لازم الاجرا می باشد.
ماده 14 - مرجع رسیدگی مذکور در این قانون جایگزین کلیه مراجعی است که
در قانون مالیات بر درآمد مصوب فروردین ماه 1335 و قانون اصلاحی مصوب تیر
ماه 1337 و قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب اسفند ماه
1335 برای رسیدگی به اختلافات مالیاتی پیش بینی شده و کلیه مقررات مغایر با
این قانون ملغی است .
ماده 15 - تبصره 11 ماده 10 قانون مالیات بر درآمد مصوب فروردین ماه
1335 لغو می شود.
لایحه قانونی فوق که مشتمل بر پانزده ماده و در تاریخ 14/3/1339 به تصویب
کمیسیونهای مشترک دارایی مجلسین رسیده است (به موجب قانون اعطای اختیار
کمیسیون مشترک دارایی مجلسین در مورد اصلاحات مالیاتی ) قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس سنا رییس مجلس شورای ملی
محسن صدر رضا حکمت
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1339/03/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :