جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت گمرکات و انحصارات مجاز است پنج نفر از کارشناسان
یونانی را که فعلا مشغول خدمت هستند به شرح فهرست شماره یک منضم که حاوی
اسامی و حقوق ماهانه آنها است از اول سال 1337 برای مدت سه سال تجدید
استخدام نماید.
تبصره 1 - حقوق کارشناسان مذکور کماکان تماما به ریال پرداخت و پیمان
استخدامی آنها باید بر طبق قانون استخدام اتباع خارجی مصوب عقرب 1301
تنظیم و به امضا وزارت گمرکات و انحصارات مبادله شود.
تبصره 2 - چون شش نفر کارشناسان مزبور از اول سال 1334 و پنج نفر از
18/11/1334 در دخانیات مشغول خدمت بوده اند وزارتین دارایی و گمرکات و
انحصارات مجاز می باشند اسناد حقوق آنها را که بر طبق صورت شماره 2 ضمیمه
به ریال پرداخت شده است به حسابهای مربوطه منظور دارند.
صورت شماره یک مربوط به استخدام کارشناسان یونانی از اول سال 1337 در
موسسه انحصارات دخانیات ایران :
نام حقوق ماهیانه
----------------------------------------------
1 - آقای آناناس زافیروپولیس /14000 ریال
2 - آقای ژان ژرژدانیدیس /6400 ریال
3 - آقای کنساتین الکوسنولوس /5300 ریال
4 - آقای ژان چغلندیس /4800 ریال
5 - آقای ژان مادروماتین /5300 ریال
صورت شماره 2 مربوط به استخدام کارشناسان یونانی از اول سال 1334 تا
پایان سال 1336
نام حقوق ماهیانه
----------------------------------------------
1 - آقای آناناس زافیروپولیس /12000 ریال
2 - آقای ژان ژرژدانیدیس /5400 ریال
3 - آقای کنساتین الکوپولوس /4300 ریال
4 - آقای ژان چغلندیس /3800 ریال
5 - آقای ژان مادروماتین /4300 ریال
6 - آقای فئودر تریاندافیلیدیس
(18/11/34 فوت شده است ) -/4800 ریال
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده است در جلسه پنجشنبه بیست و پنجم آذر ماه
یک هزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1338/11/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :