جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


ماده اول - برای مقرری و هزینه دوازده ماهه سال 1339 مجلس شورای ملی
مبلغ یکصد و سی و هفت میلیون و دویست و شصت و پنج هزار و ششصد ریال
(137265600) مطابق قسمتهای یک تا پنج صورت مشروح ضمیمه اعتبار به
کارپردازی مجلس داده می شود.
تبصره - تبصره 3 قانون بودجه سال 37 و 1338 مجلس شورای ملی قسمتی که
مربوط به تفاوت حقوق (کمک دریافتی ) کارمندان بازنشسته مجلس شورای ملی از
بودجه مجلس است از آغاز سال 1339 به شرح زیر اصلاح می شود: کمک اعاشه
دریافتی کارمندان بازنشسته مجلس شورای ملی که قبل از سال 1337 بازنشسته
شده اند نیز برابر مبلغی است که به کارمندان شاغل پرداخته می شود.
ماده دوم - به کارپردازی مجلس شورای ملی اجازه داده می شود صرفه جوییهای
بودجه سال 1339 مجلس شورای ملی را دریافت و برای خرید فرش قالی و اثاثیه
ساختمان جدید مجلس اختصاص دهد.
ماده سوم - به کارپردازی مجلس شورای ملی اجازه داده می شود تتمه درآمد
سالهای 35 و 36 چاپخانه مجلس و 36 و 1337 اداره روزنامه رسمی کشور
شاهنشاهی را در قبال طلب کارپردازی مجلس از وزارت دارایی (موضوع تبصره 2
قانون بودجه سال 36 مجلس راجع به انتقال چاپخانه مجلس به دولت ) برداشت
کرده و تتمه طلب خود را از وزارت دارایی دریافت دارد.
تبصره 1 - هر نوع استخدام جدید و انتقال (به استثنای محلهایی که در
نتیجه بازنشستگی و فوت ایجاد می شود و نیز چهارده نفر کارمند و کارگران
فنی برای چاپخانه جدید) به مجلس شورای ملی مطلقا ممنوع است .
تبصره 2 - چون آقای فریدون رهنما از تاریخ اول تیر ماه 1333 در
کتابخانه مجلس شورای ملی به سمت کارمند فنی تا آخر سال جاری (1338)
اشتغال به خدمت داشته و دارد مدت مزبور به شرط پرداخت کسور بازنشستگی به
اقساط رسمی تلقی و از مزایای قانونی طبق قانون استخدام کارمندان اداری
مجلس از اول سال 1339 برخوردار و پایه قانونی تشخیص داده خواهد شد و
همچنین موافقت می گردد به آقایان حسن صابری و عبدالله آدمیت عضو کتابخانه
از تاریخ اول فروردین 1339 پایه یک کارمندی اعطا شود.
قانون فوق که مشتمل بر سه ماده و سه تبصره است در جلسه پنجشنبه نوزدهم
اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1338/12/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :