جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


مجلس شورای ملی در جلسه پنجشنبه بیست و چهارم فروردین ماه 1340 به استناد بند الف ماده 23 اساسنامه شرکت ملی نفت ایران آقایان سید اسدالله موسوی و ملکشاه ظفر را به عضویت شورای عالی نفت انتخاب نموده است .
تصمیم قانونی بالا در جلسه پنجشنبه بیست و چهارم فروردین ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1340/01/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :