جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت کشور اجازه داد می شود که برای تکمیل کادر افراد
و ردیف افراد شهربانی در حدود اعتبارات مربوطه از مشمولین خدمت وظیفه طبق
مقررات قانون استخدام افراد و ردیف افراد شهربانی مصوب 13 مهر ماه 1309
عده لازم که سن آنها کمتر از نوزده و زیادتر از سی و چهار سال نباشد
استخدام نماید و نظر به این که افراد و ردیف افراد مزبور در شهربانی کل
کشور خدمات و تعلیمات مربوطه نظامی را فرامیگیرند در صورتی که بیش از پنج
سال در شهربانی خدمت نمایند دو سال خدمت آنان به منزله خدمت زیر پرچم
محسوب و اداره نظام وظیفه عمومی مجاز است به استناد گواهی شهربانی کل
کشور برای آنان برگ خاتمه خدمت تحت السلاح صادر و تسلیم دارد و شهربانی کل
نیز مجاز است افراد و ردیف افرادی که به جهات و علل اداری فاقد صلاحیت
برای ادامه خدمت در شهربانی تشخیص می شوند از خدمت شهربانی برکنار نماید.
تبصره - به وزارت دارایی اجازه داده می شود حقوق و مزایای افراد و
ردیف افراد شهربانی که به موجب این قانون برای خدمت در شهربانی قبل از
تصویب بودجه سال 1329 استخدام شده اند در حدود اعتبارات مصوب در کمیسیون
بودجه مجلس شورای ملی پرداخت نماید. وزارت جنگ و وزارت کشور مامور اجرای
این قانون و تنظیم آیین نامه مربوطه خواهند بود.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره است در جلسه یکشنبه شانزدهم
تیر ماه یک هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1330/04/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :