جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می شود حقوق و کمک و مزایای
قانونی کارمندان و خدمتگزاران و مصارف مستمر و غیر مستمر وزارتخانه ها و
ادارات و بنگاههای دولتی و سایر مصارف کشور را در آبان ماه 1330 در حدود
قانون یک دوازدهم فروردین ماه 1330 مصوب پنجم اردیبهشت ماه سال جاری و با
رعایت مقررات مالی از محل درآمد عمومی سال جاری کشور پرداخت نماید.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه سه شنبه پنجم آذر ماه یک
هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1330/09/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :