جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


ماده واحده - برای ادامه مبارزه با انواع ملخ علاوه بر چهل میلیون ریال
مصوب آذر ماه 1329 مبلغ سی میلیون ریال دیگر به عنوان اعتبار تصویب و به
وزارت دارایی اجازه داده می شود مبلغ مزبور را از محل درآمد عمومی سال
جاری کشور به تدریجی که مصرف پیدا می کند بر طبق در خواست وزارت کشاورزی
در اختیار وزارت نامبرده بگذارد.
تبصره - از اعتبار فوق خرید وسائل نقلیه و اتومبیل ممنوع است .
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره است در جلسه یکشنبه دوازدهم
خرداد ماه یک هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1330/03/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :