جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


ماده واحده - دولت مکلف است مبلغ هشت میلیون ریال از محل درآمد سال جاری کشور به شرح زیر برای تکمیل ساختمان آرامگاه و تهیه مقدمات و مراسم جشن هزاره حکیم ابوعلی ابن سینا تامین و پرداخت نماید - دوره عمل این اعتبار تا آخر سال 1331 ادامه خواهد داشت :
1 - برای تکمیل ساختمان آرامگاه سه میلیون ریال به توسط انجمن آثار ملی با نظارت وزارت فرهنگ
2 - برای تهیه مقدمات و مخارج جشن و پذیرایی به توسط وزارت فرهنگ پنج میلیون ریال .
این قانون که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه یکشنبه بیست و هفتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1330/05/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :