جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود برای تامین هزینه اجرایی
طرحهای کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی و راه سازی و سایر طرحهای
عمرانی مندرج در قانون برنامه هفت ساله معادل بیست و پنج میلیون دلار از
بانک صادرات و واردات واشنگتن تحصیل اعتبار نماید که حداکثر بهره آن در
سال از سه و نیم درصد تجاوز نکند و مدت آنهم پانزده سال خواهد بود -
شرایط استفاده از این اعتبار به موجب قراردادی خواهد بود که با پیشنهاد
دولت به تصویب کمیسیونهای بودجه و خارجه مجلسین رسیده باشد. دولت مجاز
است قرارداد تحصیل این اعتبار را پس از تصویب کمیسیونهای مزبور با بانک
صادرات و واردات واشنگتن امضا و مبادله نماید و مفاد آن تعهد قانونی دولت
خواهد بود.
تبصره 1 - دولت مجاز است بدون رعایت تشریفات مناقصه ماشین آلات و ادوات
و مواد مورد لزوم را با استفاده از اعتبار فوق خریداری نماید.
تبصره 2 - وزارت کشاورزی مکلف است برنامه عملی جامعی برای خرید و حمل
و تحویل ماشین آلات مذکور تنظیم کند و پس از تصویب هیات دولت به موقع اجرا
بگذارد.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره است در جلسه پنج شنبه هفدهم
مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1330/05/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :