جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


ماده واحده - دولت مکلف است ظرف یک ماه لایحه ای برای اجرای منع فروش و
شرب نوشابه های الکلی تهیه و برای تصویب به مجلسین تقدیم نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه یکشنبه بیست و چهارم آذر ماه
یک هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1330/09/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :