جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


به تاریخ :30/9/72
شماره دادنامه :777-72
مرجع رسیدگی :شعبه 44دادگاه حقوقی 2تهران
خواهان :شرکت سهامی خاص الف
خوانده :پرویز
خواسته :فسخ قرارداد
رای دادگاه
ماحصل خواسته خواهان اعلام فسخ قراردادعادی مورخ 29/2/67به علت تراضی طرفین نسبت به انحلال رابطه حقوقی سابق (اقاله عقدمذکور)می باشد.نظربه اینکه متعاقدین بشرح مندرجات اخطاریه مورخ 25/3/67که ازسوی شرکت خواهان برای خوانده ارسال شده باتوافق ،رابطه حقوقی خودرااقاله نموده و خوانده علاوه برانشای اراده خوددرتاریخ 26/3/67ذیل اخطاریه که باتوجه به کتبی بودن اعلام اراده ایرادعدم توالی عرفی متوجه آن نیست درجلسه دادرسی مورخ 30/9/72مراتب فسخ قراردادراموردتاییدقرارداده است .علیهذا دعوی خواهان ثابت تشخیص به استنادماده 283قانون مدنی فسخ وانحلال قراردادعادی مورخ 29/2/1367راصادرواعلام می نماید.رای صادره حضوری و ظرف مدت 20روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظردردادگاه حقوقی یک تهران است .
رئیس شعبه 44دادگاه حقوقی 2تهران - مسعودحائری

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای حقوقی ، صفحه 87
نشرمیزان ، تابستان 1374

34
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
777
تاریخ تصویب :
1372/09/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :