جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می شود وظیفه وراث اشخاص ذیل را:
الف - ماهی یک هزار ریال وظیفه بانو ایران غفاری دختر مرحوم
کمال الملک که به علت ازدواج 25 روزه قطع گردیده از تاریخ 15/7/1327(تاریخ تفریق ) مادام که شوهر اختیار ننموده است .
ب - ماهی شش هزار ریال به عنوان هزینه تحصیل درباره (فرهاد و بهرام ) دو نفر فرزندان مرحوم دکتر عبدالحمید اعظم زنگنه استاد دانشگاه و وزیر اسبق وزارت فرهنگ متساویا (علاوه از مبلغی که از صندوق بازنشستگی به بازماندگان آن مرحوم تعلق می گیرد) مادام که به تحصیل اشتغال دارند از محل بودجه وزارت فرهنگ و از تاریخ اول فروردین 1330.
ج - ماهی یک هزار ریال وظیفه درباره وراث مرحوم سرهنگ دو محمود متین
از تاریخ اول فروردین 1330 و از محل بودجه شهربانی کل کشور.
د - ماهی هفت هزار و دویست و نود ریال درباره سه نفر فرزند مرحوم
دکتر حسن شهید نورایی استاد سابق دانشگاه تهران و مستشار اقتصادی سابق
دولت در اروپای غربی از تاریخ فوت متساویا به نام خرج تحصیل مادام که به
تحصیل اشتغال دارند از محل اعتبار بودجه وزارت فرهنگ .
ه - ماهی شش هزار و هشتصد و چهل ریال درباره چهار نفر وراث مرحوم
محمدعلی عظیمی کارمند سابق وزارت فرهنگ متساویا به شرح ذیل :
1 - بانو بدرالشریعه عظیمی همسر کارمند متوفی .
2 - سیروس و ناهید و زهره عظیمی فرزندان کارمند متوفی .
از تاریخ 18 تیر ماه 1330 مادام که فرزندان آن مرحوم به تحصیل اشتغال
دارند و عیال و دختران آن مرحوم که شوهر نکرده اند از محل اعتبار بودجه
وزارت فرهنگ .
و- ماهی چهار هزار و هفتصد و سی و پنج ریال وظیفه از اول فروردین
1330 درباره وراث مرحوم محمدعلی ملک کارمند سابق دفتر نخست وزیری از محل
اعتبار شهریه و مستمریات .
ز - ماهی سه هزار ریال درباره ورثه مرحوم محمد سادات دربندی کارمند
سابق اداره تلگراف بی سیم پهلوی که در تاریخ 22 شهریور 29 براثر سقوط
هواپیما در نزدیکی کرج سوخته است از تاریخ فوت و از محل بودجه وزارت پست
و تلگراف و تلفن .
ح - ماهی یک هزار و یکصد و ده ریال درباره وراث مرحوم احمد روغنکشان
پیک اداره پست تهران که در قطار راه آهن مسموم و مقتول گردیده از تاریخ
فوت و از محل اعتبار بودجه وزارت پست و تلگراف و تلفن .
ط - از تاریخ 12 مهر ماه 1329 ماهی چهار هزار ریال وظیفه از محل
منظور ضمن اصلاح بودجه وزارت فرهنگ در حق پنج نفر وراث مفصلالاسامی :
1 - بانو ملیحه مجذوب همسر.
2 - آقایان : محمود - عباس - حمید پسران و دوشیزه بدیعه دختر مرحوم
بدیع الله مجذوب .
ی - علاوه بر یک هزار و هفتاد ریال و بیست دینار که به موجب قانون
بازنشستگی به عنوان وظیفه از صندوق بازنشستگی به وراث مرحوم محسن مهرداد
پرداخت می شود ماهیانه مبلغ یک هزار و هفتصد و سی ریال دیگر نیز که مجموع
نصف آخرین حقوق و کمک دریافتی آن مرحوم می باشد از بودجه وزارت کشور با
رعایت ماده 6 قانون وظایف در وجه وراث قانونی .
از محل اعتباری که در هر یک از بندها ذکر گردیده از تاریخهای مذکور فوق
برقرار و طبق مقررات پرداخت نماید.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه پنجشنبه دوازدهم دی ماه یک
هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1330/10/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :