جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


به خدمت آقایان زیر در ایران خاتمه داده می شود:
1 - جان موری مشاور قسمت آمار. 2 - گوستاوبوری متخصص آزمایشگاه بنگاه
رازی . 3 - هامیلتن واستین متخصص جنگلها.
با استخدام و مبادله قرارداد آقایان زیر موافقت نشده :
1 - اگان وفریزر متخصص دامپروری . 2 - دکتر هلسون متخصص دامپزشکی .
آقایان زیر در خدمت سازمان برنامه با شرایط مذکور در ذیل می توانند به
خدمت دولت ایران باقی بمانند (برای کارخانجات نساجی ایران ):
1 - روزنسکی تبعه لهستان ماهیانه ده هزار ریال (روزمزد).
2 - رودس نویمان تبعه آلمان برای مدت شش ماه ماهیانه پانزده هزار ریال
(با اجاره خانه ).
3 - دیلی روت برای مدت شش ماه روزانه 25 دلار و دویست و پنجاه ریال .
4 - هیلم رایش تبعه فرانسه صد و هفتاد و پنج لیره ماهیانه و منزل (با حق
فسخ از اول سال ).
5 - الارودن تبعه فرانسه صد دلار و ده هزار ریال ماهیانه .
6 - اورباخ صد دلار و ده هزار ریال ماهیانه .
7 - جیوانی ریتسو تبعه ایتالیا هشت هزار ریال ماهیانه .
به موجب اختیارات حاصله از قانون اجازه اجرای گزارش شماره 1 کمیسیون
برنامه مصوب 26 بهمن ماه 1327 و عین گزارش شماره 1 مورخه 4/6/27 تصمیمات
کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی نسبت به مستخدمین خارجی سازمان برنامه به
شرح بالا قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1329/12/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :