جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


به تاریخ :25/2/70
شماره دادنامه :148
مرجع رسیدگی :شعبه 44دادگاه حقوقی 2تهران
خواهان :خسرو
خوانده :شمس علی
خواسته :مطالبه وجه
رای دادگاه
خواسته خواهان بشرح دادخواست تقدیمی وصورت مجلس دادرسی مورخ 4/6/68مفادااعلام فسخ قراردادعادی مورخ 27/3/67به علت تراضی برفسخ قرارداد(اقاله )وهمچنین اعلام بطلان قراردادمزبوربه علت بازداشت بودن ملک هنگام عقدقراردادواستردادبخشی ازثمن پرداخت شده به مبلغ 1500000 ریال بااحتساب خسارات دادرسی می باشد.اولا- درمورداعلام فسخ قرارداد به علت اقاله طرفین نظربه اینکه محتویات پرونده استنادی خواهان به کلاسه 67/331شعبه نهم دادیاری دادسرای عمومی تهران وهمچنین اظهارات شاهدمورد توافق طرفین (مسئول بنگاه تنظیم کننده قرارداد)دلالتی بروقوع تراضی متعاملین مبنی براقاله قراردادفوق الذکرندارد.علیهذادعوی خواهان در این خصوص غیرثابت تشخیص وبه استناداصل عدم ،حکم به رددعوی مشارالیه صادرواعلام می گردد.ثانیادرخصوص اعلام بطلان قراردادموصوف به علت در بازداشت بودن ملک واستردادثمن پرداخت شده نظربه ایکه مندرجات سند رسمی مالکیت ملک موضوع دعوی حاکیست که تعهدبه انتقال ملک درزمانی صورت گرفته که ملک دربازداشت مقامات قضائی بوده واظهارات شاهدمورد توافق طرفین نیزحاکیست که خواهان ازمراتب فوق بی اطلاع بوده واساساتعهد به انتقال ملکی که دربازداشت باشددارای منع قانونی است علیهذادادگاه بااتخاذملاک ازماده 348قانون مدنی قراردادمنعقده فیمابین اصحاب دعوی راباطل تلقی نموده وچون ثمن موجوددرنزدخوانده که به موجب قراردادفاسدبه وی منتقل شده به ملکیت وی درنیامده وبقاآن دریدوی فاقدمجوزشرعی وقانونی است وبایستی ثمن رابه مالک اصلی (خواهان دعوی )مستردنمایدعلیهذادعوی خواهان دراین خصوص ثابت تشخیص به استنادمواد348و365و366قانون مدنی ومواد1و2قانون مسئولیت مدنی اولاحکم به ابطال قراردادعادی مورخ 27/3/67 راصادرواعلام می نمایدثانیاخوانده رابه پرداخت مبلغ 1500000ریال بابت بخشی ازثمن موجوددرنزدوی درحق خواهان محکوم می نمایدثالثاخوانده مکلف است مبلغ 17150ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی بخواهان وارد گردیده است به نامبرده بپردازد.رای صادره حضوری است .
رئیس شعبه 44دادگاه حقوقی 2تهران - مسعودحائری

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای حقوقی ، صفحه 88
نشرمیزان ، تابستان 1374

34
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
148
تاریخ تصویب :
1370/02/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :