جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


مجلس شورای ملی به موجب ماده 46 قانون بانکی و پولی کشور مصوب هفتم خرداد
ماه 1339 کمیسیونهای مشترک مجلسین آقایان : عنایت الله نصیری و دکتری هادی
هدایتی نمایندگان مجلس را به سمت نظار اندوخته اسکناس انتخاب نموده است .
تصمیم قانونی بالا در جلسه سه شنبه سی ام مهر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو
از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ششم آبان ماه 1342 آقایان سناتورها محمد
حجازی و سلمان اسدی را به سمت نظار اندوخته اسکناس انتخاب نموده است .
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1342/07/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :